Stuurgroep

Verslagen Stuurgroepvergaderingen GruunRant

 

Overleg GruunRant. 15/04/2015. Zaal Vordensteyn (Vordensteinstraat 78, Schoten)

Aanwezig: Jaak Vermeiren (Maria-ter-Heide), Hugo Bogaerts (Red de Voorkempen), Jef Rombouts (RdV), Luc Melis (RdV), Filip Helssen (Greenplease), Ludo Verstraete (Greenplease), Luk Van Kersschaever (Bosgroep Antwerpen Noord), Paul Braeckmans (Natuurpunt Schijnvallei), Ria Geerts (VMPA Brasschaat), Geert Bekaert (VMPA), Paul Staes (RdV), Inge Wallaert (Groen), Emile De Decker (Groen Schoten), Koen Van Keer (Natuurpunt Antwerpen Stad), Paul Lermytte (Wijkgroep Ertbrugge).

Verontschuldigd: Jens Verwaerde (NP Schijnvallei), Dirk Cleiren (Levend Netwerk), Walter Nuytemans (Wijkgroep Deurne-Oost), .Dirk Gadeyne (Groen en milieuraad Schoten)

 

 1. Talentenlijst

De aanwezigen wordt bij het binnenkomen gevraagd om de talentenlijst (“wat kan en wil ik doen voor GruunRant”) in te vullen.

 

 1. Welkom

Paul staes leidt de vergadering.

Ludo Verstraete en Filip Helssen, beiden van Greenplease, stellen zich kort voor.

 

 1. Intussen in GruunRant
 • Jens Verwaerde heeft FB-pagina aangemaakt + WordPress.com-website

 

 • Jens tekende ook “provisoire” een GruunRant-fietstocht uit van 22 km > reeds raadpleegbaar op het web

 

 • Dirk Gadeyne (milieuraad Schoten) liet weten niet te kunnen instaan voor de ontwikkeling van een website

 

 • Dirk Cleiren is verontschuldigd, maar liet aan Pol L. weten te willen meewerken aan:

> aanmaak kaartmateriaal

> beeldmateriaal (oa. film groene gebieden stadsrand)

> onderdeel faunaverbindingen

> inpassen in Levend Netwerk

 

 • Pol L. had een gesprek met Marc Tritsmans (milieuambtenaar Borsbeek), die een wandelparcours met bijbehorende gedichten langs het parcours ontwikkelde in Borsbeek > vraag om werkgroep te vervoegen of ideeën aan te brengen.

 

 • Filip Helssen meldt dat Greenplease interesse heeft om binnen het GruunRant-concept actie te ondernemen. Belangrijk is dat dit op een ‘haalbare’ manier gebeurt en dat het om een breed samenwerkingsverband gaat (verenigingen, politici (schepenen ruimtelijke ordening en groen),…)

> in eerste instantie moet duidelijk en expliciet gepolst worden of iedereen achter de GruunRant-visie staat, zodat mensen/verenigingen in de loop van het proces en bij bv. vermelding in de pers niet tot de constatatie komen dat ze er eigenlijk niet achter staan

> brainstorm houden ivm GruunRant in Schilde > idee om evt. iets rond het Klein Schijn te doen > Filip coördineert voor Schilde (Milieuraad is onder meer aanknopingspunt) > best voor zomervakantie

> ook in Schoten zou simultaan, maar apart een dergelijk proces worden opgestart, waarna de groepen uit Schilde en Schoten na de zomer kunnen samen zitten om evt. een gezamenlijke actie te ondernemen. Jef Rombouts coördineert het proces in Schoten.

> Hugo Bogaerts stelt voor een projectsubsidie aan te vragen bij de provincie. Blijkbaar is de aanvraag voor projectsubsidie ivm het “Noordoostelijk stadsrandbos” afgewezen en dus stelt zich nu de vraag of niet beter subsidies ivm aparte initiatieven, zoals het Schilde/Schoten-project, worden aangevraagd > Hugo neemt contact op met Dirk Vandenbussche

 

 • Jef stelt voor om aan Dirk Cleiren te vragen of hij een presentatie kan maken om GruunRant voor te stellen aan milieuraden, verenigingen, politici en of hij deze ook zelf zou kunnen gaan geven in een aantal van de betrokken gemeenten.

 

 • Herhaaldelijk wordt er op gedrukt dat we niet te lang mogen wachten om de actieve lokale en bovenlokale processen op te starten. Strategisch is het best om naar buiten te treden voor de resultaten van de trechteringsprocedure ivm de A102 worden bekend gemaakt (najaar 2015?).

 

 

 1. Bespiegelingen mbt werkwijze
 • Pol S. somt op welke elementen in de verschillende gemeenten best telkens aan bod komen:

– corridors/verbindingen (ecologisch en recreatief)

– welke juridische betwistingen

– initiatieven zoals ‘geboortebos’

– verkavelingstop

– welke landschappen maken ter plaatse deel uit van GruunRant?

– welke grote dossiers spelen mee (bv. Pulhof Wijnegem,…)

 

> per gemeente deze elementen oplijsten + koppelen aan de presentatie

 

 • timing acties koppelen aan timing A102-procedure > na de zomer (bv. Ertbrugge-feest, fietstocht Jens) én actie ruimtelijk uitvoeren op tracé A102)

 

 • Merksem Leefbaar betrekken, want zij hebben grosso modo dezelfde doelstellingen ivm A102

 

 • volksgezondheid” is krachtige bindende doelstelling (cfr. Ademloos/stRaten-generaal) > zeker ook gebruiken in onze campagne

 

 • de samenwerking van zovele partners rond dit project is op zich een belangrijk nieuwsfeit > zeker ook gebruiken dus in de campagne

 

 • bezoek gemeentebesturen? Momenteel niet direct kandidaten om deze ronde opnieuw te doen. Wel zouden alle gemeenten de voorstellingstekst tijdig (voor het persmoment) moeten ontvangen, zodat zij reeds op de hoogte zijn.

 

 • Brasschaat > Ria Geerts wil tegen volgende vergadering concreet vaststellen waar het in haar gemeente concreet over gaat (knelpunten in groene verbindingen,…)

 

 • dit zou best per gemeente gebeuren door inwoners of verenigingen (bv. VMPA, Natuurpunt,…) > een activiteit kan zijn dat per gemeente een wandeling op het GruunRant-traject gebeurt, waarbij de inwoners van de verschillende gemeenten mekaar ontmoeten op knelpunten (of op de gemeentegrens)

 

 • de noodzaak van “voorstellingen” per gemeente wordt herhaald

 

 • actie moet erop gericht zijn het beleid te beïnvloeden mbt A102, op gemeentelijk niveau

 

 • erg handig zou een globale kaart (mét gemeentegrenzen) zijn met de verbindingsgebieden, waarop de gemeentelijke werkgroepen zich dan kunnen baseren om concreet te weten welke zones in hun gemeente de facto behoren tot GruunRant (hetzij als bestaande verbinding, hetzij als na te streven verbinding).

 

 • beschermcomité /peter, meter: oproep aan eenieder om de chartertekst (= steunbetuiging) voor ondertekening voor te leggen aan BV’s, politici, proffen, bedrijfsleiders, hoge ambtenaren,…

 

 • promomateriaal voor infokraampje wordt door Hugo bewaard.

 

 

 1. Teksten
 • Niemand van de aanwezigen heeft opmerkingen bij de chartertekst (wervend, om te ondertekenen) -en vanaf nu “steunbetuiging” genoemd- of de voorstellingstekst (bv. voor website, pers,… met een voorstelling van GruunRant in punten). Beide teksten worden dus door de vergadering goedgekeurd.

 

 

 1. Logo
 • De vergadering acht het logo-voorstel van Jens het meest geschikt. Wel vragen we aan Jens of hij het mogelijk ziet nog enkele suggesties te verwerken: graag hadden we gezien of de voorstelling van de stad (grijs vierkant) in een andere (rondere?) vorm geschikt is. Ook wordt gesuggereerd of het mogelijk is Ringland als dunne groene streep toe te voegen en de naam “GruunRant” (met hoofdletter R) wat op te schuiven naar rechts, zodat hij duidelijker leesbaar wordt (misschien “Gruun” voor groene strook en Rant erna?). Ook als briefhoofd moet dit immer goed leesbaar blijven.

 

 

 1. Communicatie
 • Webstek: de domeinnaam Gruunrant.be moet gereserveerd worden > Luc Melis bekijkt dit

> Er zou vanaf deze URL kunnen doorgelinkt worden naar een pagina op de website van Red de Voorkempen > Luc bekijkt of dit mogelijk is > Pol zorgt voor tekst + kaartmateriaal > worden activiteiten hier ook op aangekondigd of houden we het voorlopig op ‘statische’ info?

 

 • Contact email-adres > Pol L.

 

 • Nieuwsbrief > Luc stelt een mailinglijst op en bekijkt of die kan aangevuld worden via de GruunRant-pagina op de website van RdV

 

 • Sociale media > voorlopig geen kandidaten

 

 

 1. Volgende vergadering
 • Donderdag 28 mei 2015, 19u-21u, zolder Kasteel van Schoten (Kasteeldreef 61, Schoten)
 • Filip Helssen leidt deze vergadering
 • Verontschuldigd: Inge Wallaert

VERSLAG VERGADERING GruunRant 28/5.

Verontschuldigd: Koen van Keer, Jens Verwaerde.

Aanwezig: Hugo Bogaerts, Jef Rombouts, Paul Staes, Walter Nuyttemans, Paul Braeckmans, Selwyn Devroe, Filip Helssen, Luk Van Kersschaever, Emile De Decker, Ferre Jacobs, Eric Duponselle, Pol Lermytte.

 

Agenda:

 1. Wat is er intussen allemaal gebeurd?

 

 1. Definitieve teksten en logo.

 

 1. Werkgroepjes:
 1. ‘Lokaal’
 • enkele mensen ‘hersenstormen’:
  • over mogelijke lokale activiteiten
  • over de lokale groepen, waaraan we dat kunnen vragen
  • over een tijdpad met mogelijke activiteiten
  • over het betrekken van lokale politici

 

 1. ‘GruunRant’.
 • enkele mensen ‘hersenstormen’:
  • over hoe we GruunRant op lokale activiteiten kunnen voorstellen
  • over welke activiteiten we ‘als GruunRant’ zouden kunnen organiseren (bv Jens zijn fietstocht, ‘planten’ van GruunRantvlaggen of –borden ism politieke overheid op ‘zwarte punten’,…)
  • over de ‘beïnvloeding’ van politici, ambtenaren, …, hoger dan het lokale niveau.
  • over het aantrekken van nieuwe mensen en groepen
  • over welke kaarten we (zouden) moeten hebben, en wat we ermee gaan doen
  • over het mediatiseren van GruunRant (film, foto’s, persmomenten,…)
  • over het betrekken van ‘cultuur’ in GruunRant.  (In veel milieuprojecten zorgt cultuur voor meer aandacht, en mogelijk voor bijkomende subsidies.)

 

 1. ‘Beschermcomité/peter/meter’:
 • enkele mensen ‘hersenstormen’:
  • over het samenstellen van een lijst met invloedrijke ‘beschermmensen’
  • over het zoeken naar een peter en/of meter, die ons meer publieke aandacht (o.m. in de pers) kan/kunnen bezorgen

 

Op deze korte sessie, zullen zeker geen pasklare oplossingen tot stand komen.  Het is de bedoeling dat deze werkgroepjes vanaf 28/5 deels zelfstandig gaan werken.  Het is niet nodig dat elke lokale activiteit in de stuurgroep wordt voorbereid.  Of dat er elke vergadering een hoop tijd wordt besteed, aan het opsommen, van wie er intussen op de beschermlijst staat.  Uiteraard wordt de stuurgroep wel op de hoogte te houden.  En, als het echt nodig is, is er ook nog e-post en telefoon, om te overleggen.  Zo wordt de agenda van de stuurgroep minder belast.

Het staat de ‘leden’ van die werkgroepen vrij, om ‘buitenstaanders’ te betrekken, waarvan ze denken, dat deze het deelproject van de werkgroep, kunnen versterken.  (Sommige mensen werken nu één keer liever aan een praktisch project, eerder dan aan het plannen van het ‘hogere ideaal’.  En iedereen in de werkgroep, wordt ook gemotiveerd voor GruunRant.)

 

 1. Kort verslag van de werkgroepjes.  Engagementen.

 

 1. Tijdpad: wanneer gaan we wat doen.  En wie doet het?

 

 

 

VERSLAG Stuurgroep GruunRant 2015-09-06:

 

 1. Wat is er intussen gebeurd?

 

Schilde/Schoten.

 • Filip brengt verslag uit van zijn startvergadering voor het ‘GruunRantje’ in Schilde. Massale interesse, uit alle mogelijke (ook politieke) hoek.  Greenplease probeert een strategisch plan op te stellen, om alle enthousiaste mensen en verenigingen in Schilde in te schakelen voor GruunRant.
 • Jef meldt dat in Sporthal Vorderstein in Schoten, op 11/6 een soortgelijke startvergadering georganiseerd wordt voor Schoten.
 • Op 22/6 zal de Milieuraad van Schoten uitdrukkelijk gevraagd worden, om actief in GruunRant te stappen, en ‘de politiek’ te vragen zélf initiatieven te nemen om GruunRant te ondersteunen.
 • Bedoeling is, om, via de Kleine Schijn, de GruunRantjes in Schilde en Schoten aan elkaar te koppelen, zodat een nieuw natuurverbindingsgebied ontstaat, dat aansluit op GruunRant.

 

 1. Werkgroepen.

 

Pol vroeg om werkgroepen, die de GruunRantjes, GruunRant, en het beschermcomité, in detail zouden uitwerken.

Sommigen vonden dit te vroeg, anderen zagen de werkgroepen niet zitten.

Na een lange discussie werd beslist:

 • Er komen (voorlopig?) geen werkgroepen.
 • We vertrekken vanuit het project Schilde/Schoten, waarop we ook mensen uitnodigen van andere gemeenten/districten, en hopen, dat er zo daar ook dergelijke startvergaderingen worden opgezet.
 • Iedereen denkt, tegen volgende vergadering, na over:
  • Lokale mensen en organisaties, die GruunRantjes kunnen organiseren En hoe we die mensen daarbij gaan helpen.
  • Ontbrekende schakels in eigen buurt
  • Mogelijke activiteiten ihkv GruunRant.
  • Peter/meter – beschermcomité
  • Mogelijk persmoment

Er werden engagementen genomen naar gebieden, die niet vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep GruunRant:

 • Wijnegem: Filip Helssen (+ Pol voor Deurne, en beide acties koppelen?)
 • Deurne: Pol
 • Kalmthout: Paul Staes (er was wel discussie over het feit of we niet eerst aan de groene gordel moeten werken, eerder dan uitbreiding te zoeken. Anderzijds is de betrokkenheid van meer gemeenten voor GruunRant ook belangrijk.  We gaan niet écht zoeken naar uitbreiding, maar als er in de Stuurgroep engagement is, en er een aansluiting kan gemaakt worden met GruunRant, kunnen we dat beter doen.)
 • Ekeren: Selwyn Devroe
 • Merksem: via Jef Rombouts
 • Wommelgem: geen engagement
 • Oelegem: Dirk Demey??? (wie spreekt die man aan?)
 • Brasschaat: Ria Geerts
 • Brecht: geen engagement (Luc Melis?)

 

Bedoeling wordt, om in elke gemeente een groepje te stichten van mensen, die plaatselijk GruunRantjes kunnen organiseren (startvergadering + strategische plannen)

Zij moeten ook de plaatselijke politici overtuigen om mee in GruunRant te stappen, en de hogere ‘overheid, van het belang van GruunRant te overtuigen.

 

Jef Rombouts merkte op, dat de meeste bewoners van ‘de rand’, er geïmmigreed zijn, omdat ze natuur belangrijk vonden.  Het kan dan ook niet zo moeilijk zijn, om hen te overtuigen, om, voor datzelfde groen, hun nek uit te steken.

We moeten mensen prikkelen, om hun eigen buurt te ontdekken.

 

Er wordt aangedrongen bij Luc Melis ivm het actief maken van de webstek.  We moeten proberen, om, via internet, zoveel mogelijk handtekeningen/beschermleden te verzamelen.

 

 1. Logo.

 

De door Jens doorgestuurde aanpassingen aan – nu nog ‘zijn’ – logo, konden niet geopend worden.  Jens wordt gevraagd om de voorstellen, zo snel mogelijk, onder een andere vorm, naar Pol toe te sturen.  Pol zal deze verspreiden, en aandringen op een snelle, elektronische keuze, zodat onze teksten kunnen afgewerkt en gebruikt worden.

Ook werd gevraagd, om ‘Ringland’ niet mee op te nemen in het logo.

 

 1. Varia.

 

 • VMPA vroeg om de naam van hun vereniging, in de lijst met organiserende verenigingen, volledig te vermelden, en er bij te zetten dat het om natuurgidsen gaat. (Is intussen gebeurd)
 • Bosgroep Antwerpen-noord moet nog gevraagd worden of ze willen toetreden. Hun naam wordt voorlopig van de lijst geschrapt.  (Is intussen gebeurd)
 • Volgende keer ‘probeert’ Pol, bij de uitnodiging, nog eens het verslag bij te voegen, ter herinnering.
 • Ook werd gevraagd, om nog eens de visietekst naar iedereen door te sturen.
 • Paul STAES werkt aan een perstekst. Deze zal rondgestuurd worden, voor opbouwende kritiek.
 • De vraag werd gesteld of er ‘deadlines’ zijn. De belangrijkste is de A102. Alle politici willen ‘een schup in de grond’.  Als dat niet lukt met Oosterweel, zou de A102 de schup wel eens kunnen zijn.  Op het ogenblik dat die beslissing genomen wordt, moet iedereen van GruunRant overtuigd zijn.  Het Vlaams Parlement debatteert in juli, het maatschappelijk debat is oktober.  (Onze eerstvolgende vergadering is in september.).  Alles wordt dus dringend.

 

 1. Volgende vergadering.

 

Opnieuw op de zolder van het kasteel van Schoten, op donderdag 17/9 om 19.00 uur (stipt).  Met dank aan Emile De Decker voor de reservatie.

 

 1. Huiswerk voor volgende vergadering.

 

 • opstellen lijsten met activiteiten voor GruunRant
 • opstellen lijst met verenigingen, contactpersonen en voorstellen voor GruunRantjes
 • opstellen lijsten met ‘beschermheiligen’, peter en meter
 • welke kaarten hebben we nodig, waarvoor?
 • Jens, graag zo snel mogelijk logo in orde.
 • Dirk C: kan jij al een joetjoep-filmpje maken voor op de wegstek?
 • Afspraken persmoment
 • Ontbrekende schakels in de buurt.
 • De naam en het e-adres van ‘Selvyn Devroe’waren op de lijst slecht leesbaar. Filip, stuur jij dit verslag naar hem door, en vraag hem eens een testbericht te sturen naar lermytte@pandora.be ?

 

Groetjes,

 

Uw verslaggever

Pol

GruunRant  :  verslag vergadering 17/09/2015

 

Aanwezige leden : Jozef Rombouts, Paul Staes, Luc Melis, Paul Lermytte,

Loes Wijn, Dirk Cleiren, Paul Braeckmans, Miel,  Marcel Peeters (nieuw lid),

 

Verslag :  Fernand Jacobs

Nota :  GR = GruunRant

 

Intussen gebeurd

 

1/         Dirk heeft nieuwe kaarten gemaakt : campagnekaart in GIS multilayer

Doel  :  op één A3/A4 in één oogopslag territorium 35 km2

Verbindingsstroken, landbouw, recreatie + wel nog heel wat infrastructuur

Detail met grenzen ; kadaster, groene bestemming, ecologisch-biologisch.

De botsing is met gebouwen (niet aan te ontkomen).

Vaart Dessel-Schoten is wel barrière, soms te smalle bandjes (bv thv de Bospolder, …)

Maar de waterwegen kunnen ook een verbinding vormen

Connecteren met bv. groene structuur havengebied om nog uit te breiden.

Nog veel infrastructuren – maar een ACTIEKAART kan strijdpunten aanbrengen.

P.S.  GruunRant-link is op website van RdV. aanrader

Groenplan-A’pen – boek levendig landschap. aanrader

 

2/        Milieuraad Schoten staat pal achter onze zaak !!

Ook alle politieke partijen zijn mee met idee GruunRant.

Dirk Cleiren uitgenodigd op bijeenkomst dienstchefs Provincie : verdedigen GruunRant + Levend Netwerk

 

3/        Ekeren: – Selwyn zorgde voor contact.  Pol gaat GruunRant voorstellen

 

4/        In Wijnegem komt startvergadering – nog zaal & werkgroep instellen.

Groenplan Antwerpen: Wandelingen Deurne, Ekeren, Merksem,…  2-3h + discussie punten :  één van de punten waar alle aanwezigen het over eens waren: ondertunnel de E313 van Wommelgem tot aan de Ring.

Er werd contact gelegd met de Erasmushogeschool in Brussel, in de hoop enkele landschapsarchitecten te kunnen losweken, die bv onze strijdpunt willen uittekenen.

 

Tijdens de wandeling in Ekeren kwam Jef in contact met Kurt Costerol.  Intussen heeft Pol ook contact met hem opgenomen.  Hij zal vanaf volgende vergadering aanwezig zijn.

Ook Raymond, die de vrijwilligerskant van het GruunRantje in Ekeren op zich wil nemen, zal worden uitgenodigd.

En ook vanuit Deurne is er interesse.  Chris is actief in Groen Eksterlaar en in transitie.

 

 

GruunRant – activiteiten

 

Coordineren & lokale verenig. zoeken per gemeente

 

Pol L  :  al starten met aantal gemeenten  of  wachten op groepering met meer gemeenten   (iedereen unaniem OK met eerste stelling !)

 

Pol S  :  scenario’s bij gemeenten

 • Startvergadering  klein starten (opschoon-actie, GR-wandelingen, noteren wat

beter kan, dan koppelen

 • Burgermeesters positief
 • Kaarten erbij
 • We voelen dat we de politieke trein niet missen, is OK

 

Jef  :  politieke steun eerst verkrijgen (stap 1)

Dirk :  Zeker, de weg via de politiek is zeer goed, dan stap 2 lokaal, van onderuit

Soms probleem, milieuraad tegen politieke college !

 

Paul Braeckmans : vraagt ook zuidelijke GR mogelijk  ?  Folders ?

Kaart kan bijgepast – wel een doel zetten & GR toelichten bij zuidrand.

 

Alg  :  Brasschaat-contacten  in Polygoon ook sterke interesse !

In centrum ?

 

 

 

Communicatie

 

Pol  L  :  Idee  GR op de kaart en in de pers komen (krant, …)

Stappenplan  bv. Jens fietstocht, ander event, grote organisaties, Dirk als gastspreker, gerichte nieuwsbrief (timing 3x / jaar), PPt-presentatie (Dirk)

 

Pol S  :  Uitpakken in de pers – informeer bij ATV – Karl Apers.

We moeten aandringen op subsidie bij gemeenten

De gelegenheid scheppen – gemeente de primeur schenken

Zoeken op campagne-kaart.

 

Jef  :  visietekst al onderschreven bij gemeente Schoten,

Alle politieke partijen zijn mee met GR  !!

 

Idee Dirk  :  startschot  alle gemeenten tegelijk bij fietstocht + infobord

Lokaal nieuws wordt groot – dan in de krant (GVA, …)

 

Pol L  :  Bord  GR  + GIS-kaart  aan een kanaal  Hoogmolenbrug of …

Een markant punt in het GR-gebied.

Alle GR-partijen (natuurpunt, bos +, ….) bijeen —  persmoment

Pol S  :  vraag –  in één keer of meerdere ?

 

Uit de ganse groep  :  voorkeur  Hoogmolenbrug  beste persmoment  !!

Pers laten komen op een werkdag.

Momentum tegen of voor  18/12/15  (politiek/publieke agenda  toppunt !)

Veiligheid (politie)

Ondertekening (college)

Uitwerken voor volgende GR-verg. (29/10)

 

 

GruunRant’jes   (lokaal nieuws)

 

Pol L  :           °           Schoten klein schijn  :  ……

°           Schoten ecoduct ipv. Hoogmolenbrug met RLV

°           Alle ambtenaren uitnodigen

°           Connecties groen ook in andere natuurgebieden naast GR

°           Ekeren – zijn daar mensen bekend ?  Selwyn : via Natuurpunt

°           Minaraad A’pen : via Paul Braeckmans

°           A’pen aan ’t woord  netwerk, ploeg met diverse talenten

°           Opleiding leerkrachten MW

 

 

Financies – sponsoring

 

Inkomsten ?

 

Moet dienen voor :   flyer / website / GIS kaarten / stag!air / vergaderlokaal / ….

 

Op jaarbasis  ong.  € 1500  wenselijk /  starten met al €500 is prima.

 

Mogelijkheden  :      °  Aandringen op subsidie bij gemeenten

°  crowdfunding?

°  Provincie – neen, deur is dicht

 

Stap 1   à                  °  Gemeenten  (vast bedrag /  % van grondopp. ?)

Stap 2  à                  °  Privaatfirma’s of organisaties  :  Van Pelt (Schilde)

Torfs (Schoten), Masterclub Schoten, …..

Anderen :                  °  Milieuraad Schoten, ANB, …

 

We moeten  “lead”  (aanleiding-voordracht)  goed aandienen.

 

 

 

Datum volgende vergadering GruunRant

Dond. 29/10 te 19h – zolderzaal CC kasteel Schoten

 

Verslag vergadering GruunRant 26/11/2015 op de zolder van het Kasteel van Schoten

Aanwezig: Curt Costrop, Koen Van Keer, Paul Lermytte, Paul Staes, Loes Wijn, Jef Rombouts,
Ria Geerts, Luk Van Kerschaever, Dirk Cleiren
Verontschuldigd: Ines Van Limbergen (Regionaal landschap), Jens Verwaerde, Walter Nuytemans,
Luc Melis, Ferre Jacobs, Emiel De Decker

Schoten:
Lokale GruunRant werkgroep is opgericht.
Visietekst is ondertekend door het college, alle politieke partijen achter er achter.
Voordracht door Dirk Cleiren over Levend netwerk: 35 aanwezigen.
Onderzoek knelpunten van Groene Gordel Schoten: de verbinding tussen het Peerdsbos en Vordenstein aan de Peerdsbosbaan.

Schilde:
Lokale GruunRant werkgroep is opgericht.
Contract met stagiaire studente biologie aan de universiteit Antwerpen  is ondertekend door Regionaal landschap voor studie van de Klein Schijnvallei. Vanaf de grens Schilde/Schoten tot aan de Antitankgracht, een mooi groen gebied. Het wordt een volledig uitgewerkt plan samen met Natuurpunt Schijnvallei en het Regionaal landschap en sluit aan op de studie van de Groene Corridor Schoten/Wijnegem/Deurne. Jef Rombouts zal Filip op de hoogte brengen.

Ekeren:
Nog geen reactie van het college waarmee Paul Lermytte opnieuw contact opneemt.
Paul vraagt adressen van milieuraad en ambtenaren.
Er is een belangrijke doorsteek mogelijk met Schoon Schijn/Kaartsebeek in Brasschaat. In plaats van een retentiebekken worden geleidelijke oevers aangelegd in het valleigebied.
Er is een transitiegroep actief.

Wommelgem:
Loes geeft voorbeelden van concrete plaatsen, Kasteel Selsaete, de Wijnegemsesteenweg verbinden met het Wijnegem Park en de ecoverbinding Schijn tussen Wommelgem/Deurne, Immerseelveld, het golfterrein verbinden, naar het zuiden Diepenbeek, Rollebeek en Dorpsloop. Ecoverbinding onder de E13 richting de groene zone Selsaeten.

Deurne:
Visietekst is ondertekend door het college.

Er is  nog geen lokale GruunRant werkgroep.

Deurne/Wijnegem/Schoten:
Paul Lermytte nam deel aan de 2de vergadering van de Groene Corridor. Nieuwe Hoogmolenbrug over de Bisschoppenhoflaan.  Uitgangspunt van de Groene Corridor is dat ze alle groengebieden willen behouden én aan elkaar verbinden om 1 landschap te vormen.

 

Wijnegem:
Schepencollege heeft de visietekst nog niet ondertekend. Er wordt verder onderhandeld en uitleg gegeven door Paul Lermytte.

Brasschaat:
Luk en Ria spreken mensen aan om een werkgroep te starten. Marcel Peeters van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) kent de belangrijke knelpunten in Brasschaat.

Merksem:
Samenwerking met Merksem Leefbaar en contact verzekeren met de districtsraad.
Voorstellen van Merksem Leefbaar i.v.m. A 102 en technische haalbaarheid daarvan mee opnemen.

Visietekst:
Paul Lermytte stuurt de laatste visietekst opnieuw naar de mensen van de vergadering. (is gebeurd).

Ondertekenen gebeurt op papier en wordt gescand doorgemaild naar Paul Lermytte. Later zal dat digitaal mogelijk zijn via de webstek.

Eerst de Verenigingen: Natuurpunt wil de nota ondertekenen. Transitie Deurne heeft toegezegd. BOS+ en Trage Wegen hebben toegezegd.  Ferre Jacobs vroeg ondertekening visietekst aan de BBL. Ria vraagt de VMPA (natuurgidsen)

Aan te spreken: Transitiegroepen Ekeren en Schoten, Herita (onroerend erfgoed), Greenpeace België.

Paul Staes legt contact met de Boerenbond. Velt gebeurt via Greet Heylen van de transitiegroep. Transitie Vlaanderen via Bea Mertens. Natuur 2000, JNM

Welke verenigingen nog? Dan, in een tweede stap, volgt de vraag aan bekende Vlamingen, vooral diegenen die verbonden zijn met  de plaatsen op de kaart van GruunRant. Natuurpunt heeft veel contacten met BV ’s. Een beschermcomité?
In een derde stap komen politieke partijen en individuele politiekers aan bod.

Erasmushogeschool:
De afdeling Landschapsarchitectuur zou volgend academiejaar, mogelijk met een  8- tal studenten, creatieve ideeën ontwikkelen rond knelpunten of kansen.

Een denktank van een prof werkt rond het samengaan van openbaar- en privégroen, en is geïnteresseerd in de mogelijke samenwerking met bedrijven.

Poorten vanuit GruunRant:
Dirk Cleiren houdt een uiteenzetting van een tweede ‘schil’ rond GruunRant, lokale groepen die verder willen kleuren. De rode pijlen op de kaart van Red de Voorkempen zijn de poorten. Daarin zit potentiëel  om de samenwerking met besturen en verenigingen te vergroten: Wommelgem/Ranst, de arm van de bovenloop van de Grote Schijn. Schijnvallei en de vallei van Klein Schijn. Rollebeek en Diepebeek kan uitbreidingsgebied van GruunRant zijn. Groene vinger naar de luchthaven tot in de stad.
De kaarten van Levend netwerk en van GruunRant worden samengelegd voor een tweede gordel, een tweede schil. Allemaal plekken die belangrijk zijn voor de biodiversiteit.  Dat is een extra goed communicatiepunt. De goede afbakening van GruunRant is een pluspunt.  Het gaat over het gebied errond en harde barrières van verstedelijking. Voor de zuidelijke schil neemt Dirk contact op met mensen van de Zuidrand.

Persmoment:
18 december is uitgesteld naar begin volgend jaar in het Kasteel van Schoten.
De visietekst wordt dan officieel ondertekend door de besturen, mensen van grote verenigingen.
GruunRant wordt met concrete plaatselijke verwezenlijkingen plechtig voorgesteld aan de goegemeente. Jef Rombouts werkt het voorstel uit. Wie werkt mee aan dit evenement?

 Varia:
Al jouw ideeën, voorstellen, resultaten, verslagen en kaarten van lokale vergaderingen sturen naar Paul Lermytte, zodat hij het GruunRant-project kan blijven coördineren.
Paul L. maakt van de stuurgroep een naamlijst met gegevens ter info.

Volgende vergadering donderdag 14 januari 2016 op de zolder van het Kasteel van Schoten (Jef R.)

GruunRant  verslag vergadering 14/01/2016

 

Aanwezig:  Paul Staes, Jef Rombouts, Ines Van Limbergen (Regionaal landschap), Kurt Costerol, Paul Lermytte, , Walter Nuytemans, Luk Van Kerschaever, Dirk Cleiren, Luc Melis, Ferre Jacobs, Emiel De Decker, Paul Braeckmans, Ria Geerts
Verontschuldigd: Jens Verwaerde, Hugo Bogaerts, Koen Van Keer
Verslag:  Ferre  (nota  GR=GruunRant)

 

 

INTUSSEN   (Pol L)

 

Wijnegem wil onze chartertekst (nog) niet ondertekenen, indien A102, dan een met op- en afritten, aangezien belang voor Wijnegem Shopping Center (9 miljoen bezoekers per jaar), lokale industrie, enz.  Pol blijft “on speaking terms”.

 

Pol L had contact met Alec van Havre (vereniging landgoed en kasteeleigenaars) werkt mee aan soortgelijk project De Groene Vallei in Vlaams-Brabant (regio Leuven), heeft daarrond eigen visietekst. Pol stuurt nog email door om vergelijking te maken met onze visietekst, reacties mogen, basis om van gedachten te wisselen.

Wil ook kennismaken op volgende GR-vergadering, en nodigt bestuur en leden uit om eens ter plekke De Groen Vallei te bezoeken. Pol houdt contact en maakt ruimte voor afspraak.

 

RINGLAND  (Jef)

 

In december ’15 met bestuur open gesprek gehad, zijn onder de indruk van GR, tonen respect voor visie, komen hier eens kijken, wandeling in de bossen, op GR-kaart inzoemen.

Onze idee van stadsrandbos kan als verbindingsgebied (bij R1), en ook bossen in Aartselaar

langsheen Ringland. Beschouwen onze GR-visie als “complementair” met Ringland.

Vertelden dat ze A102 willen, maar beseften dat dat niet ten koste mag gaan van GruunRant.

Zij ijveren dan ook voor minimale storing bovengronds. Jef houdt verdere afspraken.

Dirk Cleiren hierover :  GR heeft zeer positief thema en hoog potentieel aan groene structuren in stadsrand. Ziet opportuniteit om GR-ideëen in Ringland-April-krantje te krijgen,

dan valt GR-visie even later zo in duizenden brievenbussen. Pol L deelt Ringland-folder uit.

Pol Staes :  “ruimtelijk” bekeken, valt het geheel van Ringland en GruunRant in elkaar.

Ines : De drie projecten (GruunRant, Ringland, Meccano) hebben duidelijk raakpunten,

komt er nu op aan mekaar te vertrouwen, in een open dialoog.

 

GROENE CORRIDOR  (Ines)

 

Overleg  tussen Wijnegem, Deurne, Schoten, De Scheepvaart en Provincie mondt uit in een onderzoek “out of the box” met brede scoop op manier van groen-invulling.

Tegen 2020 moet nieuwe Hoogmolenbrug er komen, diverse tracés mogelijk.

Op 12 februari wordt uit de studieopdracht een finale “schets” verwacht, dan infomoment

ruim opentrekken met GR en anderen. Het gaat om een globaal concept waar beste plek voor de brug en het recreatief inkleden, als basis voor de latere technische tekeningen.

Daarbij komt er een visietekst (nota) die dient als startnota voor De Scheepvaart die er mee verder gaat, zij moeten bouwvergunning in juni indienen.

ANB heeft strenge criteria vooropgesteld.

 

BESCHERMCOMITE

 

Luc Melis heeft op PC een lijst met “onderschrijvers” van GR-chartertekst.

Nog meer verenigingen (BBL, A’pen aan ’t woord, Stadslandbouw, wijkverenigingen, ….),

en ook BV’s die in de  GR-regio of provincie wonen, mogen toetreden mits ondertekening.

Iedereen graag tandje bijsteken om, nog voor ons persmoment, GR-kring uit te breiden.

 

 

A102

 

Om die reden weigert momenteel Wijnegem en ook Merksem om charter te ondertekenen.

Willen met op- en afritten (OP&AF), maar geven hier geen detail – is ook heel complex.

 

Commentaar 1 – Jef  :  Losstaande van geboorde tunnel, een complex met O&A-ritten

Technisch gezien wel ruimte ter hoogte van Houtlaan.  Als er géén R11bis komt kan

zulk knooppunt de kanaalkant met z’n industrie ontsluiten. Via Houtlaan, Aug. VandeWiele lei

tot aan rondpunt Wommelgem; moet nog onderzocht, (kan dan nog een R11 ?).

Commentaar 2 – Jef  :  Camions naar Houtlaan, vanwaar in tunnel tot aan rondpunt Wommelgem

Commentaar 3 – Pol  L  :  Ecoverbinding Ertbrugge – Fortvlakte mogelijk.

 

Commentaar 4 – Dirk  : Beste mobiliteit in functie van. GR-plannen kiezen

We zouden bvb. 2 aparte visies kunnen uitspelen :  ecologie & groen, door GR)

en ondergronds (met diverse opties uit Ringland & StRaten-Generaal, door RdV)

Zo kan men niet alles tesamen kelderen, meer kansen voor aparte project/visies.

 

Commentaar 5 – Pol S  :  op- en afritten is lastige keuze en alles hangt samen

 

Vervolg  :  Jef en Dirk gaan eens samenzitten en op brainstormen

Nadien nieuwe afspraak met Wijnegem, eventueel via Minaraad

 

 

LOKALE WERKPUNTEN

 

GR-Schoten (Jef)

Pidpa stopt met waterwinning aan Iepenburg.

Is nu mooi natuurgebied, sommigen zouden er voetbalvelden willen neerpoten !

Zo’n vaart zal het misschien niet lopen, maar toch op te volgen wat daar de plannen zijn.

Verbinding Peeerdsbos-Vordenstein :  wat en hoe in de nabije toekomst ?  Op te volgen.

Beukenbomen in Kasteeldreef zijn bedreigd door parkeren, wil men nieuwe parking ?

 

GR-Schilde  :  voorlopige stilte, na enthousiaste 1e vergadering heeft nog geen 2e vergadering plaatsgehad.  Filip Helsen heeft het even te druk bezet met bedrijf.

 

Merksem (Leefbaar) – Kurt  : nog te overtuigen, zitten op piste met technisch deel “cut & cover” en de “aanloop” naar (geboorde) tunnel.  Mensen vragen GR-kaart, is krachtig middel

(WOW-stemming alom !)  Stelt voor om de gegevens van GR-onderschrijvers in excel-tabel te zetten, rondsturen en zo stevig netwerk uit te bouwen.

 

WG Sluis Wijnegem  (Pol S)  :  GR – interesse, gunstig tav. visietekst.

Men kijkt wel uit naar wat College hiermee doet (even stil nog)

 

Wijnegem-gemeente :  nieuwe afspraak Pol L, bijsturing nodig mbt. op-en afritten !?

 

Wommelgem :  GR is op Milieuraad beland, vragen even bedenktijd.

Vic Dennissen neemt over van collega Dirk (die verhuist) en te contacteren persoon.

 

 

GRUUNRANT-ACTIVITEIT  MET  PERSMOMENT

 

Idee vanop Hoogmolenbrug is technisch te moeilijk uitvoerbaar.

 

Kasteel van Schoten :  ondertekening GR-charter tesamen met alle GR-partners

Moment om powerpoint te presenteren en ander beeldmateriaal over GR te tonen :

foto, film, kaart, misschien ook flyer ?

Pol L  :  ook moment om bv. een boom in park aan te planten, aanzet tot nieuw groen.

 

Ines  :  bezoek aan De Groene Vallei  (VL-Brabant)  ?

 

Ines / Dirk  :  Kaart van kasteeldomeinen in GR-gebied – interessant !

Automatisch bijval voor ons GR-basisidee – behoud van groen en erfgoed hand in hand !

Ines stuurt mail  ivm.  provinciale landschapskaart. Volgende vergadering op agenda plaatsen.

 

Wat doen we  en wat kunnen we aan ?

 

 

POLITIEK  (Jef)

 

Jef nam contact met kabinetchefs van respectievelijk  min. Joke Schauvliege en burgemeester

Bart De Wever.

Positieve eerste reactie :  men zou GruunRant inderdaad willen raadplegen !

Afspraak, in hoedanigheid van hun ambt (niet een gelegenheidsbabbeltje !)

kan in de komende weken volgen.

 

 

VARIA

 

Ferre 

GR-wandeling in GR-gebied  voor periode eind april / begin mei.

Route met startpunt dichtbij natuur met parking en eindigen nabij drankgelegenheid

(Peerdsbos / Vordenstein ?). Max. een 8 km  (2 uur).

Alle ideëen welkom.  Jef dacht aan knooppunten-route.

Kalender wandelagenda – Myriam Van Hoorebeke – raadplegen, eventueel met gidsen ?

Verder uitwerken tegen volgende vergadering.

 

Dirk

Idee om een nieuwe  “GruunRant-fietsroute” op te richten.

Provincie biedt reeds fietsroutes, vanuit folder kiezen en uitproberen.

Ook thematische routes, bv. Fortenroute  bekijken.

Ideëen van Jens ook te raadplegen.

 

Luc Van Kerschaever

GR in Brasschaat nog stil, toegang via milieuraad ?  Wordt vervolgd.

 

Pol Staes

Gegevens van GR-kaart bezorgen aan RL (Ines), zo komen we in hun krantjes,

dan in vele brievenbussen.

 

Walter Nuytemans

Schijnkoker openleggen aan Groot Schijn Ekeren-Merksem.

Biedt kans op groene corridor. Is een stuk Laaglandpark (Rietschoorvelden).

Krijgt momenteel geen bovenwater meer, enkel met overstorten.

 

Datum volgende vergadering GruunRant

Donderdag  25/02  te 19h – Torenzaal CC kasteel Schoten

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  25/02/2016

 

CC Kasteel Schoten – Torenzaal  19h00

 

Aanwezig:  Paul Staes, Jef Rombouts, Kurt Costerol, Paul Lermytte, Walter Nuytemans, Dirk Cleiren, Luc Melis, Fernand Jacobs,, Paul Braeckmans,

Filip Baert, Alec van Havre (Landelijk Vlaanderen)
Verslag:  Fernand Jacobs  (nota  GR=GruunRant)

 

 

INTUSSEN

 

Infostand GruunRant op Ankona (UA Wilrijk)

Paul L & Dirk Cleiren hebben postgevat op stand met dubbel-pancarte

Levend Netwerk & GruunRant.  Veel interesse in GR.  Maar bezoekers veelal vanuit periferie Kempen.

Ook project Zuidrand was aanwezig, er werd contact gelegd om samen te zitten.

We hadden ook een uitgebreide babbel met Député Rötger.

 

Bezoek aan Intendant van de Vlaamse Regering  (Pol L/Pol S/ Jef)

Presentatie GR.

Pol S  :  men zoekt wel degelijk naar één geheel, Ringland & GruunRant

Beleidsmakers zien in dat het globale plan “uniek is, nu te doen” !

Nieuwe afspraak (één van de contactpersonen was ziek), kan weer toetssteen worden om te laten bevestigen dat men in detail wil gaan, dat het menens is, dringend actueel, en dat de publieke opinie helemaal overtuigd is van de groene méérwaarden, de fauna en flora, de ecologisch beste balans.  Ook Zuidrand tot aan Nachtegalenpark groen-potentieel, en Ringland zou een perfect natuurverbindingsgebied kunnen zijn tussen GruunRant en de Zuidrand.

 

GR en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)   (Pol L)

In vijf themawerkgroepen kon Pol GruunRant voorstellen, als een project in de praktijk.

 

De Landgenoten   (Pol L)

Leegstaande landbouwboerderijen opkopen en nieuw leven inblazen, het best

van al opnieuw met zij die terug willen boeren.  Landbouw in de buurt van de stad zal in de toekomst heel belangrijk worden.

Ze hebben nog maar 3 maanden subsidie.  Ze zijn geïnteresseerd, en zullen, ingeval het project verlengd wordt, terug contact opnemen.

Het overige kan aan laag economische hoeve-toerisme besteed.

 

Samen voor natuur :   moslims blijken ook vatbaar voor natuurwaarden, dat geeft een breder draagvlak.

 

Mina-Antwerpen :  3 districten hebben geen eigen milieuraad.  Als we de milieuraad willen betrekken in de lokale werkgroepen in de districten, zal dat door de Stedelijke Milieuraad moeten gebeuren. Pol L presenteerde GruunRant bij de Minaraad, met de vraag mee de visietekst te ondertekenen.  Daarna zal gevraagd worden of zij actief mee de lokale werkgroepen willen ondersteunen.

 

 

Landelijk Vlaanderen   (Alec van Havre)

Idem dynamiek GR, zelfde draagvlak, hoofdlijnen gezamenlijk akkoord om

een multifunctioneel historisch landschap te verdedigen en de private rechten

van grondeigenaars. Bekijken we of in hun visietekst geen anomalien met GR-visietekst zitten (en omgekeerd), zodoende nuttige kruisbestuiving en samenwerking als partners in het groenbehoud.  Vanwege RLDV (Ines) idee om een bus in te leggen naar De Groene Vallei. Partner met Natuurpunt, maar willen voor hun leden meer doen.

GR denkt aan kaart van kasteeldomeinen in GR-gebied – interessant !

Automatisch bijval voor ons GR-basisidee – behoud van groen en erfgoed hand in hand !  Ines stuurt mail  ivm.  provinciale landschapskaart. Volgende vergadering op agenda plaatsen.

 

 

LOKALE  GR-WERKGROEPEN

 

Schoten

Aangestelde stagiaire doet studie Klein Schijn vallei, ook bij RL van start in April.

Groene Corridor met nieuwe Hoogmolenbrug & ecoduct vergt nog voorstudie.

Tegen 2020 moeten die er komen, diverse tracés mogelijk.

Ines gaf aan dat Groene Corridor zelf persmoment geeft, vanaf moment dat min. 3 gemeentebesturen charter mee ondertekenen.  Pol L en dirk C spraken op Ankona Député Rötger  Die zegde dat het voor de Provincie interessant is om een persmoment te organiseren, als er duidelijkheid is over De Groene Corridor.  GruunRant zou zich daarbij kunnen aansluiten.

Goed nieuws :  GruunRant-project krijgt de Milieuprijs 2016 !  (waarde € 500)

Wellicht goed voor een lokaal persmomentje !

 

Schilde

Ook stagiaire gaat ook hier aan de slag.

Nog geen verder nieuws van Filip Helsen.

De debatavond met min. Turtelboom door Greenplease is een gelegenheid voor een gesprek met Filip.

 

Wijnegem

Tekenen (nog) niet.  Voorstel Jef =  geen A102, maar tunnel.

Willen met op- en afritten, dus ook met A102, vanwege de drukte voor het

Shopping Center, ong. 10 miljoen per jaar, waarvan 1 miljoen met openbaar vervoer, de overige 9 miljoen dus met de auto !  En om de vrachtwagens van de industriezones langsheen het Albertkanaal zo snel mogelijk op het hogere wegennet te krijgen.

 

Deurne

Goed nieuws :  Nieuwe bestuur ondertekende nieuwe beleidsnota, met daarin

integraal opgenomen, de steun aan GruunRant!  Schepen is nu burgemeester Tjerk Sekeris.  Op 21 maart komt er een eerste GR-vergadering in raadzaal!

 

Merksem

Om zelfde reden als Wijnegem, weigert Leefbaar Merksem momenteel om charter te ondertekenen.

Ze hebben problemen met de algemene omschrijving “geboorde” tunnel, omdat zulks om grondgebied Merksem niet mogelijk is (vanuit niveau min één naar niveau één).  Ze overwegen een kleine opmerking op de visietekst te zetten, en dan te tekenen.  Ze zijn wel akkoord met het idee van GruunRant.

Parkeertoren aan Keysershoek – Kurt  Costerol :  opschudding met plannen voor parking 650 auto’s, dat kadert in P+R model vanuit de stad A’pen.

Beslist beleid dat niet eens werd aangekondigd, heftig protest SPA Merksem en SPA Schoten.  Voor winkelcentrum op plaats van Carrefour (eigenaar Redevco, vastgoed) nog eerder vraagteken.

Dirk Cleiren verduidelijkt :  Labo XX was reeds bezig met dit concept om

tramlijnen meer capaciteit te geven, optrekken van stadsdistributie (pakjes-afhaaldienst op parking rendabel vanwege stijgende internetverkoop) aan de

rand van de belangrijke 20e eeuwse stadgordel, anno 2016. De oude 19e eeuwse stadsgordel kan als ruimtelijk model niet langer instaan voor de nieuwste ontwikkelingen.

 

 

 

Wommelgem

GR is op Milieuraad beland, vragen bedenktijd. Vic Dennissen neemt over van collega Dirk (die verhuist) en te contacteren persoon, maar kan zich moeilijk verplaatsen.

 

Ekeren  :  Raymond vroeg om tijdelijk ontlast te worden.  Pol L contacteerde opnieuw het College in Ekeren.  Nog geen antwoord..

 

 

 

PERSMOMENT – COMMUNICATIECAMPAGNE

 

Idee Pol L / Koen Van Keer  :  COMMUNICATIE-PLAN

 

We groeien toe naar een “feestmoment” met toezeggingen van diverse gemeentebesturen.  Vanuit dat “feestmoment” met de pers erbij, zouden we, nadien, bij elke toetreding, telkens opnieuw de pers moeten betrekken om zo regelmatig in het nieuws te komen.

Communicatie-verantwoordelijke aanstellen  :  Fernand Jacobs geeft zich op.

 

Het pers/feestmoment  :  vanaf er 3 gemeenten charter willen ondertekenen.

Plaats van gebeuren :  Kasteel van Schoten met ondertekening GR-charter door gemeenten tesamen met alle GR-partners/verenigingen. Deze groep uitnodigingen sturen. Op de foto met Mama-Kalinka-ijsje!

 

Omkadering  :  receptie  – spandoek GR – pancarte GR, moment om Powerpoint te presenteren en ander beeldmateriaal over GR te tonen foto, film, kaart, misschien ook flyer (iets om mee naar huis te nemen) ?

Moment om bv. boom in park aan te planten, aanzet tot nieuw groen (idee Paul L).

 

Opmerking  Walter Nuytemans  :  chartertekst met asterix * (toevoeging) :

“geboorde tunnel, indien technisch mogelijk”  (nog onafhankelijker standpunt).  We bespreken het met de huidige ondertekenaars.

 

Pol Staes :  GruunRant in Antwerpse regio, is eerste stedebouwkundig project waar men vanuit een centrumstad, een masterplan opzet naar de randgemeenten, waar deze laatste met inbegrip van groene actiecomités, zeggen, stop hier !

Al genoeg open groengebied afgenomen door lokale overheden de afgelopen decennia, publiek opinie wil liever opnieuw groene uitbreiding, waar het nu nog kan !

Memo Pol S  :  De talrijke ondergrondse projecten in de groot-Antwerpse regio, bewijzen dat de grens van de stedelijke uitbreiding bereikt is. Van daar af moet elke uitbreiding ondergronds, gesteld dat die uitbreiding nog hoeft. In die zin vormt dit Groot-Antwerpse gebeuren van vandaag een opvallende stedebouwkundige laboratoriumfunctie.

 

Dirk :  GR-persmoment voor midden April, om Ringland voor te zijn.

Op de Ringlandavond van17 April in zaal Roma krijgt GR een 10 minuten om zich voor te stellen

 

UW PUNTEN  (VARIA)

 

Ferre 

GR-wandeling Vordenstein + Peerdsbos  op ZON 22 mei  (start om 14h00)

ligt midden in GR-territorium, in park met kleine oase van groen-diversiteit.  Voorzien een route 9 km  (2 uur) met startpunt dichtbij natuur met parking en eindigen nabij drankgelegenheid Parkbistro Orangerie De Vlinder.

Komt in plaats van fietstocht Fons Mees, die wordt verschoven naar najaar (SEP).

Gids aanspreken – uitwerken tegen volgende vergadering.

Communicatieplan – basisidee uitwerken tegen volgende vergadering.

 

Paul L

Happening Park Spoor-Oost  ZAT 27/02 – bomen planten (iedereen welkom)

Happening Rivierenhof op 12 juni – tent met GR-deelname, stand bevolken

(tss. 10-15h) iedereen welkom, kandidaten geven zich op bij Pol L.

 

Pol Staes

Artikel GR-visietekst & GR-kaart te bezorgen aan RLDV (Ines), zo komen we in

hun krantjes, 2x per jaar, dan in vele brievenbussen.

 

Dirk Cleiren

Met Ringland bekijken hoe in de bovenbouw van een overkapping “groen en economische rentabiliteit” kunnen samengaan. Mogelijks te vermijden klassieke scenario van zoveelste invulling met weeral “appartementen & sportvelden”

Vermelding dat Natuurpunt tegen de Ringland-plannen is, vanwege hun ecologisch onderhouden wegbermen.  Zolang zij niet zeker zijn van voldoende ecologische waarde van de toekomstige overkapping, blijven ze die wegbermen verdedigen.

Op 17 maart mag GruunRant een 5-tal minuten het podium hebben op het

congres van VRP – Vereniging Ruimtelijke Planners. Thema : “open ruimte”

 

Filip Baert

Eerste deelname – komen luisteren waarover het gaat, wat er reilt en zeilt.

Positieve indruk over het GR-project en actuele dossiers.

Jef en Ferre nemen verder contact omtrent duiding.

 

Alec van Havre  (LV)

Stelt voor om ook heemkundige kringen te betrekken bij GruunRant.

Goed erfgoed-idee!

 

 

Datum volgende vergadering GruunRant

Woensdag  23 maart  te 19h stipt – zolderzaal CC kasteel Schoten

 

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  23/03/2016

 

CC Kasteel Schoten – Zolderzaal  19h00

 

Aanwezig:  Paul Staes, Jef Rombouts, Paul Lermytte, Walter Nuytemans,

Dirk Cleiren, Luc Melis, Fernand Jacobs, Jens Verwaerde, Filip Thomaere,

Luc Vankerschaever, Ria, Koen Van Keer.

Verontschuldigd : Filip Helssen, Filip Baert

Verslag:  Fernand Jacobs  (nota  GR=GruunRant)

 

INTUSSEN

 

Correctie bij vorige verslag (Koen) : Natuurpunt is NIET TEGEN Ringland,

er zijn enkel nuanceverschillen in de (globale) visie.

Ines stuurde nog enkele opmerkingen (voor volgende verslag).

 

Pol L  :  Milieuraad A’pen gestrikt, hartelijk ontvangst, GR uit de doeken gedaan.

 

Pol L & Dirk naar VRP (Bxll) :  tekst en beeldmat. werd naar iedereen gemaild.

Knap werk gemaakt, aantal mensen ontmoet, oa. Landelijke Gilden (soc.-cult. Deel van de boerenbond – Dhr. Karel Lhermitte J.  Die man vertelde de volledige vergadering, dat de voorstelling van GruunRant het beste was, wat hij op die tweedaagse had gehoord).

 

Pol L & Jef  :  Wijnegem niet akkoord met visietekst.

Ondertunneloptie Houtlaan werd afgedaan als  :  “wat in verleden niets van is gekomen, (te duur), volgens hen wordt dit afgeketst, geen oren naar”.

 

Milieuraad Brasschaat  op  14/04  :  presentatie GR (diamontage tonen), en dezelfde avond naar de algemene vergadering van Bosgroep Antwerpen-Noord.

 

Jens  :  informatiedeling

Graag minder e-mails met hele resem reply’s (niet overzichtelijk)

Voorstel om in web-blog (wordpress, facebook, ..) te steken, waarbij sommige delen afblokken voor gegevens, die enkel bestuur aanbelangen.

Web RdV draait onder wordpress.

Zodat alles centraal de info van website + verslagen RdV en GR, beter te raadplegen. Commentaar aan te leveren via tussenpersoon.

Rechtstreeks commentaar op de aangebrachte stukken is privé en te persoonlijk

om zomaar met iedereen te delen.  Verder in behandeling tegen zomermaanden.  Jens, Koen en Luc (samen met Koen Lermytte) bespreken dit verder.

 

Pol L  :  vroeg bij The Oval Office raad over GR-communicatieplan over

 • Hoe GR aan publiek promoten ?
 • Hoe kunnen gemeentebesturen hun burgers overtuigen, dat het geld voor GruunRant goed gebruikt wordt?

Hij neemt opnieuw contact, want hun voorstel zou ongeveer klaar moeten zijn.

 

 

 

LOKAAL  GR-WERKGROEP NIEUWS

 

Jef

Goederenspoor komt terug ter sprake, die dwarsboomt onze GR-plannen !

Verzoek tot intrekken van stedebouwkundige vergunning bij Raad Voor Vergunningsbetwistigen, met als gevolg nieuwe zaak tegen 22 mei, rechter

beslist eind juni.  Els Empereur (advocaat Stad Antwerpen) vroeg om verdaging.

De stedebouwkundige vergunning werd ook aangevraagd in het zgn “integratiespoor”!   Dit werd verworpen door de Raad van State, maar de regering probeert telkens met een ‘herstelwet’ (quasi) dezelfde tekst door te drukken.

MER moet nog wel verplicht in kranten kenbaar gemaakt te worden.

 

Vlaamse Regering brengt deelproject Oude Landen opnieuw in procedure

openbaar onderzoek, toch weer bezwaar; dit vertakkingscomplex komt te

liggen op 13m (bedding) + 7m (installaties) boven maaiveld !!

 

Stagiaire (biologe) :  onderzoek op terrein in gemeenten Schoten & Schilde.

 

 

Filip Thomaere

Schilde – dossier Moerstraat zit in GR-gebied, op te volgen noodzakelijk.

Burg. Bauwens is volledig akkoord met GR-visie, ook voor de milieuraad OK !!

Vraag voor Filip: Zijn College en milieuraad bereid om onze steunbetuiging te ondertekenen? (Wacht nog even op de uitgefilterde tekst J.)

 

Ria

Henz-site Brasschaat  :  positief trachten te benaderen naar bouw-ecologie

in RUP, positief om te keren, zandwinning kan, maar mogelijkheden eco-verbindingen naar voren brengen. In die plannen, zelf aangebracht, naar gemeente

stappen.  Voorbeeld in Groningen, daar al > 100 ecoverbindingen tot stand gebracht.

Ria: wat gaan jullie hier juist rond doen?  Vanuit de milieuraad, vanuit de actiegroep, of vanuit GruunRant?

 

Pol L

Project Zuidrand meetrekken in GR  (Jens stuurt info door)

Netwerk van forten ligt wat moeilijk om groen in te vullen, maar sommige

delen zoals Rivierenhof Boelaerpark – Boeckenborgpark – Luchthaven – …) wel doenbaar.

Dirk Cleiren :  GR-kaart is nog rekbaar (zie rode pijlen)

Dirk: Kan jij nog voor deelkaarten voor Schilde, Deurne, Wijnegem, Wommelgem en Schoten zorgen (mét de kasteeldomeinen?)

 

In Deurne wordt nu ook gestart met een lokale werkgroep.  Er werd gestart met 5 personen in lokale GR-werkgroep waarvan twee mensen in een stuurgroep.

Bij presentatie in Raadzaal slechts 10 mensen komen opdagen, maar wel met

concrete vragen/bekommernissen :

Pol stelde drie werkprojectjes voor:

 • Vraag rond heraanleg Aug. Van De Wielelei thv Makro
 • E313 ondergronds van Rondpunt Wommelgem tot Ring.
 • Heraanleg Boekenberglei (met GR-plan erbij in !)

 

Enkel Boekenberglei had interesse, maar daar werd dan ook een volledige mogelijke groenverbinding uitgetekend.

Hun antwoorden met enthousiasme & actie – mee intekenen op GR-kaart.

 

 

NAAR PERSMOMENT – MET WELKE TEKST !

 

Schoten en district Deurne willen GR-‘visie’tekst ondertekenen, tijdens persmoment, wie als derde (eerder gestelde voorwaarde voor persmoment)?

 

Vanuit Ekeren :  mogelijk?  Steunen? Ja, maar A102 komt niet op hun grondgebied.

Vanuit Merksem :  De mensen van Leefbaar Merksem steunen wel GruunRant, maar kunnen niet akkoord gaan met de eis tot een geboorde tunnel, omdat dan ‘hun’ aanloop naar de tunnel veel langer is, en dus langer bovengronds blijft.  (Maar klopt dat wel?)

Vanuit Wommelgem  :  Neen, geen belang, tunnel komt toch naar boven bij ons.

Vanuit Schilde  :   Niet rechtstreeks betrokken.

Vanuit Deurne: Geboord en geen opritten.

Vanuit Wijnegem :  Ze zien een A102, met opritten, wel zitten vanwege hun industriegebieden langsheen het Albertkanaal, en de massa bezoekers aan het Shoppingcenter.  Maar ze steunen wel GruunRant, en blijven trekker voor Groene Corridor.

 

GR-visietekst  :  er zou verschil bestaan tss. ‘steunbetuiging’ en ‘infotekst’ als ‘visietekst’ aan GruunRant.  Uitzoeken welke tekst precies door Schoten

en Deurne werden goedgekeurd.  Pol L informeert bij Deurne (Is gebeurd: hier werd de steunbetuiging (mét vermelding van de opritten) goedgekeurd.  Jef had oorspronkelijk exemplaar bij, maar informeert bij Schoten.

 

Stelling van eenieder op een rijtje :

 

Jef :  in voorwaardelijke zin blijven spreken; zou gebeurlijk, weglaten van A102.

Luc Melis :  respect voor project vragen, zonder technische details

Voluit gaan voor  :  “geboord en zonder op/af-ritten”

Jens  :  uitstellen persmoment tot duidelijkheid over tekst-verschillen.

Dirk : Schoten en Deurne overtuigen om een aanpassing toe te laten, of Wijnegem eigen passage laten lassen.

Emiel : Twee teksten laten bestaan, hinderen mekaar niet.

Pol S  :  natuur & mobiliteit bepalen alles, zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar!

Voluit voor “ geboord en zonder op/afritten”

Filip T  :  Visietekst moet (een) visie blijven, met weinig details (A102, ….)

Luc Van K  :  “geboord en zou zonder op/af-ritten, getuigen van natuurrespect.

Ria  :  geen A102, ramp voor het milieu

Ferre :  huidige visietekst met maximaal groenbehoud

Pol L  :  Als 2 verschillende teksten, dan 1 tekst eruit filteren.

 

Het werkgroepje dat de oorspronkelijke teksten heeft opgesteld, komt hierover zo snel mogelijk bijeen (nadat Pol en Jef iets lieten weten over de ondertekende teksten).  Jef neemt hiertoe het initiatief.

 

PERSMOMENT

 

Nog niet vast te leggen wegens tekst-onderzoek.  Ondertekening even uitstellen.

Wel pers-opening met “tot nu toe & huidige acties van GR” (én met

ondertekening van 2 gemeenten en 4 goedkeuringen?).  De werkgroep werkt dit verder uit.

 

Dirk :  we moeten ook aan onszelf denken (persmoment in eigen handen houden), over een landinrichtingsproject nadenken en lijst met concrete projecten samenstellen, niet alles tegelijk samen presenteren. Het moet vooral duidelijk zijn dat er al concrete projecten aan de gang zijn.  Dirk heeft over dat landinrichtingsproject al overlegd met VLM.  Dirk neemt dit verder op.  Wie wil meewerken?  , Dirk doe jij zo snel mogelijk een voorstel naar de gemeente- en districtsbesturen over dat landinrichtingsproject (of de aanloop ernaartoen?)

 

Jens : klopt wat Dirk zegt, samenwerken via deze projecten, baas blijven in

eigen huis.

 

Slot  Pol L :  Ik zoek met Jef ondertekeningen & teksten uit via Schoten en Deurne.

Stel voor om hiervoor snel terug samen te zitten, filteren en beslissen 1 visietekst.

Er worden twee datums voorgesteld voor de volgende vergadering.  Als er écht een conflict is met de ondertekende teksten, moet dit zo snel mogelijk worden uitgewerkt.  Als niet, hebben we iets meer tijd, maar moet het zeker op die volgende vergadering volledig op punt staan (inclusief afspraken met besturen).

 

Datum volgende vergaderingen GruunRant

 

Woensdag  13  april  te  19h stipt – zolderzaal CC kasteel Schoten

Woensdag  11  mei   te  19h stipt – zolderzaal CC kasteel Schoten

We bevestigen dit zo snel mogelijk, afhankelijk van de ‘onderzoeken’ naar de ondertekende teksten.

Verslag vergadering Stuurgroep GruunRant 13/04/2016 Kasteel Schoten.

 

Verontschuldigd: Jens, Luc VE, Curt, Ferre, Ria, Luk, Koen VK, Hugo

 

Wat is er gebeurd:

 • Wijnegem: Jef en Pol bezochten Wijnegem met een voorstel, maar dat voldeed niet. Wijnegem wil (voorlopig ?) niet ondertekenen.  Dat stelt ons voor een probleem: we hadden gehoopt dat Wijnegem, Deurne en Schoten, die GruunRant wel degelijk steunen, en o.m. samenwerken rond de Groene Corridor, de persprimeur te geven.  Intussen werd de milieuraad Wijnegem wel bereid gevonden om een lokale werkgroep GruunRant op te richten en te ondersteunen.
 • Brasschaat: door een misverstand is de afspraak met de milieuraad en de algemene vergadering van Bosgroep Antwerpen-noord (bedoeling was om die aan elkaar te koppelen) niet doorgegaan. De pluimen werden gladgestreken, en intussen loopt met de milieuraad een nieuwe afspraak.
 • Wij zijn intussen ook uitgenodigd voor de klankbordgroep van de intendant (voor de leefbaarheid in en rond Antwerpen.

Lokaal.

 • Wommelgem: Luc heeft zich verontschuldigd voor deze vergadering, hij probeert er volgende keren te zijn. Het College werd opnieuw gecontacteerd voor een afspraak.
 • Ekeren: Op 04 mei afspraak met een aantal geïnteresseerden voor een lokale werkgroep. Het College werd opnieuw gecontacteerd ivm de ondertekening.  In hun advies aan de stad over het Groenplan, hebben zij voorgesteld om GruunRant te betrekken in het participatieproces.
 • Deurne: ook in Deurne is een lokale werkgroep opgestart. In de nieuwe bestuursovereenkomst in Deurne staat de steun aan GruunRant uitdrukkelijk ingeschreven.
 • Schoten: op 19/5 wordt een eerste keer de Kleine Schijn bezocht met de biologe van UA. De milieuraad heeft Red de Voorkempen een milieuprijs toegekend voor het opstarten van GruunRant.
 • Antwerpen: De minaraad van Antwerpen heeft beslist om onze steunbetuiging te ondertekenen, en de lokale werkgroepen in Ekeren, Merksem en Deurne te ondersteunen.

Persmoment.

Het werkgroepje werkt verder aan de uitwerking van dat persmoment, en zorgt voor een persmap.

Pol L nodigt Gouverneur Berx uit.

Volgende vergadering: woensdag 11 mei 2016 in zaal Cogelshof

Deuzeldlaan 49
2900 Schoten

 

Tot dan.

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  11/05/2016

 

Cogelshof – ontmoetingscentrum Schoten-Deuzeld  19h00

 

Aanwezig:  Paul Staes, Jef Rombouts, Paul Lermytte, Walter Nuytemans,

Luc Melis, Fernand Jacobs, Koen Van Keer, Hugo Bogaerts, Lous Wijns.

 

Afwezig/verontschuldigd : Filip Helssen, Peter Baert, Curt Costerol,

Luk Van Kerschaever, Emiel De Decker, Ria Geerts, Dirk Cleiren.

 

Verslag:  Fernand Jacobs  (nota  GR=GruunRant)

 

Nota :  verslag vorige vergadering is last-minute (vanavond) aan iedereen

toegestuurd.  Ok, akte van nemen op volgende.

 

INTUSSEN

 

Pol L  kreeg telefoontje van SPA – zij zijn bereid om GR tot in Vlaams Parlement

te brengen.  Bereidwillige medewerking en contact houden.

Milieuraad Wijnegem is opgestart – Peter Baert laat verdere info op

volgende vergadering.

Intendant voor leefbaarheid A’pen een 1e keer ontmoet, is voor mobiliteit

Eigenlijk niet gelast !!  Dit laat dan meer vrijheid aan infrastructuurplannen en minder betrokkenheid, engagement voor groen-uitbouw ?

Van Vlaams Gewest uitnodiging gekregen voor plannen rond NX-Stabroek,

Pol L heeft graag meer info.  Momenteel Fons niet bereikbaar, Hugo en Luc

gaan wat doorgeven.  Vetrekpunt NX is bekend, aankomstpunt nog niet.

Er is koppeling met 2 Schijns-natuurgebied.

 

 

LOKALE  GR-WERKGROEPEN

 

Lous 

Werkgroep GR-Deurne, met mensen Eksterlaar, willen meeijveren voor

groenparken en –lanen, men ziet overal bouwplannen en bouwels.

Er liggen kansen, om via 31 eigenaars van lapjes grond, om groene doorgang

te bieden, waardoor opening kan gecreëerd tussen Rivierenhof en Vliegveld Deurne (en zo verder naar de groengebieden in Mortsel, Boechout, Borsbeek,….

 

 

 

Pol L

Weiden rondom RAFC-voetbalstadion zouden vrijkomen voor … ?  op te volgen !

Plannen voor heraanleg Bisschoppenhoflaan met tramlijn. Op te volgen !

WG GR-Ekeren start met W Ibens als trekker.

Volgen Pol is Schepen Tom Van Den Borne (district Antwerpen) goed op de hoogte van de grens met Ekeren.  Pol neemt contact op.

Wijnegem :  milieuraad wil onze steunbetuiging tekenen, college nog niet.

Merksem :  Morgen gaat Pol L naar collegeraad

 

Jef  (Schotens nieuws)

 

Er komt openbaar onderzoek over RSP Ruimtelijk Structuur Plan op dinsdag 24 mei  ivm. groene gordel.  GR zal aanwezig zijn.

Wat met bestemming natuurgebied aan (ex)Pidpa  :  voetbalvelden, … ?

 

Red de Voorkempen krijgt de Milieuprijs 2016 van de gemeente voor het opstarten van het project GruunRant.!

Uitreiking op zondag 5 Juni  11h  in Orangerie-Vordenstein.

Hier is al een bescheiden persmoment mogelijk.  GR-kaarten ter beschikking

stellen op een tafel.

 

In gebied Klein Schijn-vallei droomt men (oa. Dirk Vercammen) van een

“trage weg”, mogelijks van Albertkanaal tot aan Anti-Tank gracht.

 

Feedback van stagiaire (biologe) naar RL Regionaal Landschap – stelt paper op,

Aangaande waterlopen is er ook een provinciale bevoegdheid.

 

Koen

Minaraad-A’pen is eens met onze GR-visie, maar wil ook Landschapspark Zuidrand

(en Hobokense Polders) uitgewerkt zien.

 

Schilde  WG vraagt collega, Ludo Verstraete te druk.

 

Oproep aan alle werkgroepen :  verslagen vergaderingen naar Pol L doorsturen,

En dan op website zetten.

 

 

 

 

 

 

PERSMOMENT

 

Goed nieuws  !!

Schilde gaat, net als Schoten en Deurne, akkoord met onze GR-visie en wil

de “steunbetuiging(tekst)” mee ondertekenen.

 

Moment om met 3 ondertekenaars van lokale overheden-beleidmakers,

waarbij in aanwezigheid van de pers, de ondertekening zal plaatsvinden

door de betrokken burgemeesters.

 

Scenario

Vastleggen datum en plaats : 14, 15 of 20/6  om 19h00 in CC Kasteel van Schoten.

Afspreken met Miel & Dienst Cultuur, wat er kan of niet kan.

 

Globaal tijdbestek ongeveer 30 à 45 minuten
°  Welkomswoord

°  Pancarte met GR-plan  (vraag aan Dirk Cleiren)

°  Vergrote tekst A3 van de steunbetuiging  (vraag aan Dirk Cleiren)

°  Voorlezen tekst

°  Burgemeesters ondertekenen

°  Groepsfoto (aan trappen voor kasteel)

°  GR-mensen herkenbaar maken

°  Tot slot  :  PISTACHE-ijsje van Mama Kalinka (uitbater foyer)

 

Wie uitnodigen

Ten eerste 3 betrokken burgemeesters & schepenen & milieuraden

(Keuze uit datum  DIN 14/06, WOE 15/06, MA 20/06)

Eens datum vastligt ook andere gemeentebesturen uit GR-gebied

+ Zuidrand

+ Intendant

+ Stad A’pen / Minaraad + Districtsraden

+ Provinciebestuur & Gouverneur Cathy Berx & Deputé  Rutger

+ Regionaal Landschap

 

Pers-items :  concrete toepassing Klein Schijn (met foto) + tekst + details

Persmap samenstellen.

Pol S  contacteert ATV (Karel Apers).

 

 

ACTIVITEITEN

 

Pol L doet een oproep, om activiteiten in GruunRant te doen, zodat GruunRant meer bekendheid gebeurd.  bv Red de Voorkempen organiseert een natuurwandeling in GruunRant (Vorderstein)

Het zou knap zijn moesten we bv nav Dag van de Trage Wegen in al onze districten met een nieuwe trage weg kunnen op de proppen komen.  Of nav van de week van het bos …

Lokale GR-werkgroepen de gemeenten laten aanspreken.

Schoten met pilootproject om de wegen naar de scholen te vergroenen.

Week van het Bos  :  iets uitwerken om samen te werken met lokale overheden.

Fietsroutes Regionaal Landschap : Jens heeft kaarten en info, uittesten ter plekke

ideaal om GR-gebied te verkennen, op de agenda te plaatsen.

 

Koen Van Keer :  Minister (Joke) maakt € 3 miljoen vrij voor bosaanplanting

in stadsrandbossen, dit maakt ons GR-project stukje concreter.

Opportuun om in ’t oog te houden.  Belangrijk voor de werkzaamheden van de lokale werkgroepen (verbindingsbossen?)

Opgelet (Jef)  :  het is niet overal zo simpel dit te realiseren in praktijk.

Oproep aan allen :  melden & aangeven waar mogelijkheden tot bosuitbreiding.  Onze boodschap bv via Natuurpunt naar de Minister.

 

 

VARIA

 

Oproep aan allen :  graag nog BV’s en ‘gewone’ mensen, om steunbetuiging mee te ondertekenen.

 

Enkele data om vrij te houden in agenda – iedereen van harte welkom :

 

ZON  22 MEI  te  14h00  (parking Kopstraat)  Gem. 2h à 2,5h.

Wandeling RdV  in park Vordenstein – temidden GR-gebied.

 

ZON 5 JUNI  11h  in Orangerie-Vordenstein Schoten

Uitreiking Milieuprijs 2016.

 

DIN 14/06  of  WOE 15/06  of  MA 20/06      CC Kasteel Schoten 19h00

(exacte datum volgt nog na voorkeur burgemeesters)

Persmoment GR – ondertekening steunbetuiging.

 

 

Datum volgende vergadering GruunRant

 

Donderdag  23 JUNI  te  19h30 stipt.

Vermoedelijk terug in de Zolderzaal CC kasteel Schoten.  Dit wordt nog bevestigd nav van een uitnodiging met agenda.

 

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  23/06/2016

 

CC Kasteel Schoten – Zolderzaal  19h30

 

Aanwezig:  Paul Staes, Paul Lermytte, Fernand Jacobs, , Hugo Bogaerts,

Lous Wijns, Emiel De Decker, Herman Luyckx

Afwezig/verontschuldigd : Jef Rombouts, Koen Van Keer, Luc Melis,

Jens verwaendert, Peter Baets

Verslag:  Fernand Jacobs     (nota  GR=GruunRant)

 

 

STAND VAN ZAKEN

 

Pol L  had terug contact met Wijnegem-bestuur (schepen Monsieurs)

We verschillen enkel over het deel “op- en afritten”

Men stelt een A102 +R11bis in vooruitzicht, dus moeten er wel op- en afritten.

Onze GR-argumenten stroken niet, ook zijn er nieuwe plannen (lees aanpassingen),

Intendant zou ring overkapbaarheid verder willen onderzoeken.

Resultaat :  men kan GR- steunbetuiging(tekst) nu niet ondertekenen.

Alles moet terug in college, dus begin September gesprekken terug aanknopen.

Opmerking  :  ingeval  op-en afritten, best max. 70km/h in tunnel handhaven,

dan max. 50km/h aan afritten die dan kleiner kunnen.

 

 

PERSMOMENT

 

Vanuit voorgaande en aankomende zomervakantie proposeren we naar de

vier gemeenten  Schoten-Schilde-Wijnegem-Deurne  volgende datum  :

DIN  20  SEPTEMBER  2016  tss. 18h – 20h  in CC Kasteel van Schoten.

 

Deze datum gaan we hen voorleggen, we houden iedereen op de hoogte van definitieve datum en startuur, schikkend naar de betrokken gemeenten.

Daarna volgen uitnodigingen naar alle partners, intendant, provincie, ed.

Ook afspreken met Miel De Decker, Dienst Cultuur en Mama Kalinka (ijsjes)

over wat een hoe.

Werkgroep voor persmoment :  Jef, Lous, Paul S, Ferre  komen samen

DIN  12 JULI  2016  tss. 18h-20h  bij  Paul Staes thuis

 

 

 

 

 

ONTMOETING MET KOEN KENNIS  (Schepen mobiliteit A’pen)

 

Paul Lermytte  :  Schepen was zeer positief over GR !

Maar is het niet eens met ons standpunt over de geboorde tunnels !

Is geboorde tunnel wel de beste oplossing ?

Er bestaan technieken voor creatie nieuw bos bovenop een “cut & cover”

In de beleidsplannen zit domein Calixberg voorzien om daar bomen te kappen,

bos tijdelijk kwijt, maar nieuwe aanplantingen perfect mogelijk.

Vanuit GR doen we navraag over de technieken, en toetsen aan onze visie.

 

 

NIEUWE IDEEËN VOOR ACTIVITEITEN   (ingevulde rollen behangpapier)

 

Activiteiten stuurgroep

>>  GR-FIETSTOCHT  langs trage wegen, met inhuldiging en bevlaggen routes

>>  GR-FESTIVAL  (sponsors AS adventure, Colruyt) groene botten met GR-logo !

>>  GR-VOORDRACHT met films  (in CC Kasteel, CC De Kaekeleer

>>  Korte voorstellingstekst van betekenis Gruunrant om te publiceren in

infoblad van gemeenten/districten

>>  GR-INFOBORDEN aan de randen van Gruunrant, eventueel naar analogie

van die voor de fair-trade gemeenten.

 

Activiteiten GR-werkgroepen

>>  GR-WANDELING  trage wegen Rivierenhof tot Vliegveld Deurne :  15/16 okt

>>  Vergroenen van straten. Bewoners betrekken, hoe ?

>>  GR-WANDELDAG in diverse gemeenten tegelijk.

>>  Groene corridors  inventariseren & sensibiliseren : straat, dreef, woonwijk

>>  Handtekeningen verzamelen van BV’s

>>  GRUUN-CULTUUR :  koppelen GR met groene cultuur & monumenten

 

Activiteiten eigen/andere lokale verenigingen

>>  Realisatie Pidpa-terreinen met duidelijke borden, samen met de

Vereniging Schotenhof

>>  Natuurwaarden “De Zeurt” volledig uitwerken

>>  Uitbreiding bossenbestand  (sponsor = Schauvliege)

>>  Gruunrant-boot  (zoals de milieuboot)

>>  Borden aan terreinen die recent bebouwd worden (historie, economie,

landschap, hoe zag het eruit, en hoe kwam dat ?)

>>  Kaart Regionaal Groenplan laten bespreken in schoolklassen

Belang van rivierlopen, Groene Vingers, waterberging, minder beton

>>  Lokaal alle partijen achter GR-visie, bewuste keuze, GR-promotie laten maken.

 

 

VARIA

 

Lous (Deurne)  :  fietspad in haar straat gebouwd door BAM, geen bezwaar

mogelijk  ?!

Trage wegen raken overbelast, moeten hersteld worden, wie aanspreken.

De stad beslist autonoom, nadeel geen milieuraad in Deurne.

 

Hugo  :  GRS Schotenhof  baart toch argwaan met bestemming (verkaveling) voor Pidpa-winningsgebied :  géén voetbalvelden, park, scouts, …..

Met benoeming “zachte recreatie” kan men vele kanten mee uit, op te volgen !!

 

 

Datum volgende vergadering GruunRant

 

Donderdag  1  SEPTEMBER  te  19h30 stipt.

Zolderzaal CC kasteel Schoten  –  bevestiging volgt.

 

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  1 sept. 2016

CC Kasteel Schoten – Zolderzaal  19u00 (zie punt 1)

Aanwezig:  Paul “Pol” Lermytte (zit voor), Jef Rombouts, Peter Baets, Fernand Jacobs, Paul Staes, Koen Van Keer (tot ca. 20u), Curt Costrop (tot ca. 20u), Herman Luyckx

Verontschuldigd : Luc Melis, Hugo Bogaerts, Laurien Spruyt, Emile De Decker, Marie Kuppens, Lous Wijn, Jens Verwaerde

Verslag:  Herman Luyckx

 

 1. Aanvangsuur: in juni was 19u30 afgesproken, maar de uitnodiging vermeldde 19u. Logisch dat niet iedereen op hetzelfde uur arriveerde. De eerste minuten van de vergadering werden trouwens gewijd aan de oorzaak van die verwarring: pc-perikelen van Pol L.
 2. Persmoment 20 september

Nog geen enkel gemeentebestuur of districtsbestuur heeft de uitnodiging beantwoord. Pol L. verwacht toch dat er vertegenwoordigers zullen zijn uit Schoten, Schilde, Deurne en Wijnegem.

Hoeveel gemeenten/districten de “steunbetuiging” zullen ondertekenen, is erg onzeker. Aan de bezwaren van Deurne en Wijnegem omtrent de (on)gewenste op- en afritten van A102/R11bis is weliswaar tegemoetgekomen door de betreffende passage uit de oorspronkelijke tekst te schrappen. Maar Luc Monsieurs, Schepen van Wijnegem, viel over een standpunt van Red de Voorkempen terzake en verkondigde vorige week openlijk (gepubliceerd in de Bode van Schoten): “Ik ben het project van Gruunrant echt genegen, maar […] liefde moet van beide kanten komen, [dus] zal ik geen handtekening plaatsen onder het project Gruunrant”. Om te vermijden dat de pers zich zal concentreren op dat twistpunt, wordt besloten om de persconferentie niet te focussen op de ondertekening van de tekst.

Besluit: de gemeenten (volledige schepencolleges) zullen nogmaals uitgenodigd worden, maar zonder de vraag om de tekst te komen ondertekenen.  Pol L. zal op 20 september het project voorstellen en vervolgens zullen de gemeente-/districtsbesturen de gelegenheid krijgen om uit te leggen hoe zij hun steun voor GruunRant (hierna afgekort: GR) in de praktijk willen tastbaar maken. Zo kunnen Schoten,Wijnegem en Deurne  het hebben over de geplande ‘groene corridor’ (met o.m. Ertbrugge-Fortvlakte). Als er ondertekening uit volgt, is dat meegenomen, maar waarschijnlijk zal er afgesproken worden dat er nog verder overleg nodig is alvorens er consensus is op alle punten.

Intussen blijft er ook binnen het bestuur twijfel bestaan over wat de nog lopende onderzoeken over de aan te leggen wegen A102 en R11bis zal opleveren: behoud van rond punt Wommelgem? volledig ondergronds boren of ‘cut&cover’? zal er bosgebied sneuvelen of is er enkel weidegrond op het traject? wat met parkstrook Calixberg? komt de R11bis er wel? hoe sluit evt. nieuwe weg aan op BAM-tracé (waar ook weer nieuwe plannen voor zijn –  volgens kabinet van schepen K. Kennis – zij het nog niet openbaar gecommuniceerd)…

Verder verloop van persmoment en praktische afspraken: zie vorige verslagen. (bijv. werkgroep = Jef, Lous, Paul S en Ferre)

 1. overige activiteiten / voorstellen (op basis van lijst van 23 juni)

Activiteiten stuurgroep

 1. GR-FIETSTOCHT langs trage wegen: krijgt stilaan vorm / voor speciale signalisatie moeten gemeenten worden aangesproken / trekkers: Ferre, Curt en Peter (die voorstelt om voor borden een eenvormig design te voorzien)
 2. GR-FESTIVAL (sponsors AS adventure, Colruyt) groene botten met GR-logo (nog hangend)
 3. GR-VOORDRACHT met films (in CC Kasteel, CC De Kaekeleer?) / er is in ieder geval filmmateriaal + dia’s / trekkers: Koen? Pol L?
 4. Korte voorstellingstekst over betekenis GR om te publiceren in infoblad van gemeenten/districten / wie trekt? / of gekoppeld aan persmoment 20 september?
 5. GR-INFOBORDEN aan de randen van GR, eventueel naar analogie van die voor de fairtrade gemeenten / gekoppeld aan activiteit a)?

Activiteiten GR-werkgroepen / individuele bestuursleden

 • GR Deurne-Zuid: GR-WANDELING langs trage wegen van Rivierenhof tot Vliegveld Deurne :  15/16 okt 2016 (trekker: Lous?)
 • GR-WANDELDAG in diverse gemeenten tegelijk (lente 2017?)
 • Vergroenen van straten. Bewoners betrekken, hoe ? (via gemeentelijke milieuraden?)
 • Groene corridors inventariseren & sensibiliseren / voorbeeld in Schilde: verbinding tussen grote tuinen van villa’s langs Kleine Schijn.
 • Handtekeningen verzamelen van BV’s / BB’s: partners/beschermcomité nog uitbreiden → iets organiseren begin december?
 • “GRUUN-CULTUUR” : oplijsten groene monumenten? / misschien gedichten van Mark Tritsmans (uit Borsbeek, sympathisant GR) langs wandelpad(en), uitgesneden in hout, steen of stalen platen?
 • Uitbreiding bossenbestand (sponsor = Schauvliege als sponsor)
 • GR-boot (zoals de milieuboot): realistisch?
 • Informatieborden over groene voorgeschiedenis van recent bebouwde terreinen
 • Regionaal Groenplan en belang van vergroening & groenbehoud (laten) bespreken in schoolklassen / evt. koppelen aan voorbereiding ‘bosklassen’ / lagere school + secundair onderwijs
 • Lokaal alle politieke partijen warm maken voor GR-visie / naar het voorbeeld van Schoten, waar GR-visie door hele gemeenteraad ondertekend is (initiatief vanuit milieuraad)

Voor alle activiteiten geldt: trekkers moeten met concrete voorstellen komen tegen volgende vergadering + overal datums op kleven!

 

 

 1. Varia

Jef: realisatie van groene gordel rond Schoten is daar goed ontvangen / hieraan gekoppeld: er komt een ecobrug tussen Peerdsbos en Vordenstein (over E19 en spoorwegkoker)

 1. Datums volgende vergaderingen GR-bestuur

Ongeveer maandelijks, op donderdagen. Gelieve alvast te noteren:

 • 6 oktober
 • 17 november
 • 8 december
 • 12 januari
 • 23 februari
 • 30 maart
 • [13 april, alleen indien echt nodig of nuttig]
 • 18 mei
 • 8 juni

 

Telkens (zonder tegenbericht) 19h30 stipt.

Zolderzaal CC kasteel Schoten .

 

Verslag Vergadering GruunRant 06/102016 Kasteel Schoten.

 

 1. Persmoment GruunRant 20/092016.
 • Goede artikels in Gazet van Antwerpen en Gazet van Deurne ‘internetkrant). ATV en de andere pers was niet geïnteresseerd, behalve De Bode van Schoten.  Vooral de titel ‘Het stille netwerk van GruunRant’, vertegenwoordigt zeer goed, waar we mee bezig zijn.
 • Enkel politici van Schoten en Wijnegem waren aanwezig, en betuigden duidelijk hun steun aan GruunRant. (Pol nam contact op met Deurne, en daaruit bleek, dat, op aanraden van Wijnegem, beslist was om NIET aanwezig te zijn.  Het verbaasde hen dat Wijnegem en Schoten er wél waren…  Ook de licht afwijkende mening over inritten, sluit dus samenwerking niet uit.
 • In de toekomst moet een persmap meer info bevatten. Er moet alles instaan, wat een journalist nodig heeft.
 • Betere afspraken maken over huur zaal en materiaal.
 • Invaller voorzien voor technische kant.
 • Naar aanleiding van de aandacht voor Ringland tijdens het persmoment, wordt voorgesteld om nauwer te gaan samenwerken, om ook andere punten in de aandacht te brengen. (Pol nodigde intussen een aantal mensen van de andere verenigingen uit, om samen een avondje na te denken over oplossingen voor het mobiliteitsprobleem, andere dan beton, autostrades, tunnels, … hoe belangrijk die ook kunnen zijn.  Met die ideeën willen we naar de intendant stappen, in de hoop dat die ze meeneemt in zijn voorstellen aan stad en gewest.)  Uiteraard zal GruunRant, en de voordelen ervan, mee in de verf gezet worden.)

Dirk Cleiren wil het contact met De Zuidrand bevorderen.

 

 1. Wat is er verder gebeurd.
 • GruunRant werd voorgesteld aan de Milieuraad van Brasschaat (met dank aan Luk en Ria). Veel interesse.  Ik hoop dat er een lokale werkgroep ontstaat.  Zeker is, dat we in de toekomst op hun steun kunnen rekenen.  Schepen De Kort was m.i. minder geïnteresseerd.
 • De Milieuraad van Kapellen nodigde ons uit om GruunRant te gaan voorstellen. Dinsdag 25/10 zal Pol dat gaan doen.  Gaat er iemand mee?
 • GruunRant werd voorgesteld aan de Intendant (voor het overkappen van de Ring). Hier werd de nadruk gelegd op de raakpunten tussen twee projecten, en op het feit dat een overkapte ring, de mogelijkheid geeft om de groengebieden in het noorden en het zuiden van Antwerpen, met elkaar te verbinden.  De medewerkers zagen in GruunRant een enorme kans, om het ecologisch gedeelte van de overkapping aanvaardbaar te maken.  Paul Staes, die ook deel uitmaakt van de klankbordgroep van de intendant, vraagt uitdrukkelijk, om, in de toekomst, betrokken te worden bij dergelijke contacten.  Blijkbaar is dat dit keer fout gelopen.  Pol L roept hiermee ook de andere leden van de stuurgroep op, om af en toe mee te gaan naar dergelijke GruunRantvoorstellen (
 • Iemand uit de Milisstraat in Borgerhout, reageerde op het persbericht over GruunRant. Pol L ging met hem praten.  Hij wil ‘aansluiten bij GruunRant, door het Rivierenhof ‘door te trekken tot een het stadpark’.  Hij ging daarvoor proberen een lokale werkgroep bijeen te krijgen.
 • Het lijkt erop, dat we, vanuit Leefbaar Merksem, moeilijk aan een lokale werkgroep in Merksem gaan geraken. Curt en Pol L. proberen het op een andere manier.
 • Paul S. is er eindelijk in geslaagd, om een afspraak te maken met de Boerenbond. Op 14/11 gaan Pol L. en Paul S. GruunRant voorstellen, en hen uit te nodigen om mee in onze stuurgroep, en in de lokale werkgroepen te stappen.
 • De plannen van de Groene Corridor werden door Wijnegem, schoten en Deurne goedgekeurd. Een prima basis om de lokale groenverbindingen verder uit te bouwen!
 • In het plan van de Groene Corridor, is, naast een ecoverbinding langs de nieuwe Hoogmolenbrug, ook een parkbrug, van 50 meter breed, voorzien, voor wild, fietsers en voetgangers. Er wordt ook nagedacht over een herschikking van de industriezone (vnl Van Pelt), waardoor een stukje ecologisch kan ingericht worden, o.m. openleggen Kleine Schijn.  Tevens wordt gewerkt aan een verbinding van de ecoverbinding(en) over het Albertkanaal aan Stadspark De Bremweide en het Beschermde Landschap Ertbrugge.
 • In Deurne wordt verder gewerkt aan de groenverbinding tussen het Rivierenhof en het Vliegveld. Het district is blijkbaar al met enkele ideeën van GruunRant Deurne bezig.  Samenwerken wordt daarmee weer een stukje eenvoudiger.  Volgens Dirk C heeft Deurne recent besloten drie acties te ondernemen in het kader van ‘De Groene Corridor’.  Paul B wil meewerken aan een uitbreiding van de lokale werkgroep naar £Deurne-Noord.
 • Jef meldt dat de werkzaamheden van de stagiaire biologie UA in het project Klein Schijn afgelopen is. We wachten op de resultaten.  Buiten dit project wordt er ook gewerkt aan de ecoverbinding over de E19 tussen het Peerdsbos en Vordenstein.  Er wordt momenteel overlegt over wie de kosten daarvan gaat dragen.
 • Wijnegem (Herman): Er komt vooralsnog geen lokale werkgroep, maar de milieuraad heeft die rol op zich genomen. Ze steunen GruunRant.  Een voorstel was, om contact op te nemen met de milieuraad van Wommelgem, over het doortrekken van een trage weg over beide grondgebieden.  Vanuit de twee milieuraden, zouden de colleges kunnen overtuigd worden.
 • Dirk C vraagt om niet alle groenverbindingen uit te werken als trage wegen, maar ook gewoon de natuur de natuur laten zijn.

3 Varia.

 • Dirk C stelt voor al onze activiteiten op de webstek te vermelden, in een agenda en/of een blog. Emiel en Dirk C stellen voor om Luc M te helpen bij de webstek.  (We verwachten uiteraard een hoop spectaculaire ontwikkelingen op onze webstek J)
 • De door Red de Voorkempen geplande fietstocht in GruunRant werd uitgesteld.
 • Wat betreft de GruunRantfietsroute: Pol L sprak met Deputé Rutger over ons idee. Hij zag een bewegwijzerde route wel zitten, met een begeleidend boekje.  Jos, Curt en Ferre gaan deze fietsroute verder uitwerken.  Jens: kan die in de plaats komen van de door jou geposte fietsroute?
 • Ferre stelt voor om de jeugdbewegingen bij onze werking te gaan betrekken. Wie heeft daar tips en voorstellen voor?
 • Wie wil Pol L bijstaan bij het voorstellen van GruunRant bij andere organisaties?
 • Jef meldt dat het bezwaar van Red de Voorkempen, tegen het vertakkingscomplex aan de Oude Landen, werd aanvaard, en dat de plannen dus terug naar af zijn. Er zal opnieuw contact zijn tussen Red de Voorkempen, de lokale groepen, de Stad en Infrabel.  Weer een mooi stukje GruunRant dat gered werd, en een pak inwoners van GruunRant, wiens toekomst er beter uitziet.  Voorlopig althans.  Iets wat in de pers zou moeten komen, zodat ALLE omwonenden het te weten kom.
 • Kasteeldomeinen: Hugo meldde dat de ‘kasteelheren’ waren samengekomen. Er werd ook een boek uitgegeven over de kasteeldomeinen in de Voorkempen.  Pol L probeert te achterhalen hoe we met die mensen in contact kunnen komen.  Herman meldde dat er vorig jaar ook een boek is uitgegeven, over de kasteeldomeinen in Wijnegem.
 • In Wijnegem gaat een cultuurhistorische wandeling door op 06/11. Pol L vraagt of er een GruunRantstand kan staan.
 • De Curieuzeneuzenmetingen van de luchtkwaliteit in Antwerpen wezen op het enorm belang van bomen. Waar bomen staan is de lucht véél beter van kwaliteit.  En 10 bomen per hectare doen al heel veel.  Dus laanbomen, pleinbomen,… zijn onschatbaar!

Volgende afspraken:  We komen terug bijeen op donderdag 17/11 om 19.30 uur (stipt J) in het kasteel van Schoten.

Schrijf volgende vergadering ook al in je agenda’s:

 • 8 december
 • 12 januari
 • 23 februari
 • 30 maart
 • [13 april, alleen indien echt nodig of nuttig]
 • 18 mei
 • 8 juni

Herman meldde ook nog: Ik vergat op de vergadering nog te melden dat ik vorige zondag gewandeld heb ten noorden van Turnhout, aan de Klein-Engelandhoeve (prachtig groen vennengebied). Daar is (sinds een vijftal jaren) een circuit opgesteld van natuurgedichten, uitgesneden in stalen platen — misschien inspiratie voor ons punt ‘gruun-cultuur’.

 

Dergelijke platen vind je ook in het gebied tussen Borsbeek en Boechout.

Zie artikel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blwlu_20110511_011
Lous

Verslag GruunRant vergadering van 17 november 2016

Plaats : Kasteel van Schoten te 19h30

Aanwezig : Paul Staes, Paul Lermytte, Hugo Bogaerts, Curt Costrop, Rik Liekens,Koen Dogge woont vanaf 20h30 de vergadering bij.

Verontschuldigd : Jef Rombouts, Luc Melis, Lous Weyn, Luk Van Kerschaever,Geert.

 • Kapellen : Mina raad Kapellen nodigen Paul S en Paul L uit om GruunRant toe te lichten (op vraag van Luc en Geert)
 • Regionale vergadering Boerenbond: Op 14 nov. Stelden Paul S en Paul L GruunRant voor. De samenwerking liep in aanvang stroef, achteraf is er toch goede kritiek, de verwerving van landbouwgronden is zeker een aandachtspunt.  Hulp bij stadslandbouw. Herbevestiging van de landbouwgebieden met tevens de vaststelling dat 30% in de provincie Antwerpen gebruikt wordt voor andere doelen (opslagplaatsen, loodsen, manèges en weides voor paarden) De gronden worden zo te duur om aangekocht te worden door boeren.
 • Ruimte Vlaanderen : Lanceren nieuwe projecten rond de Groenpool van Antwerpen (ENA Wommelgem-Ranst en E 313) Na publicatie van hun project zoeken ze medewerkers in Ranst, Wijnegem en Wommelgem. Waarom niet eerder contact nemen met buurtverenigingen. Begin december zal GruunRant zijn project komen voorstellen.
 • Ekeren : Hoekakker, 30% van dit gebied mag bebouwd worden. Schepen Ludo Van Reusel spreekt over een ‘EETBAAR’ park. De Oude Landsebeek doorkruist het gebied en is dan ook overstromingsgebied. Dit gebied zou geschikt kunnen zijn voor bio-boeren. Voor Ekeren zijn nieuwe initiatieven en trekkers nodig. Ilse De Schutter contacteren zij heeft een netwerk.
 • Deurne : Her -aanleg van Ruggeveldlaan en Wim Saerensplein.Paul L heeft bezwaar ingediend, teveel parkeerplaatsen meer groen en voortuinen open werken. Te weinig aandacht voor groene corridors.
 • Groenrand : Een vroeger lid van RdV heeft een groep opgericht rond de 3de gordel rond Antwerpen, de anti tankgracht.
 • Wijnegem : Wandeling ingericht door Regionaal Landschap de Voorkempen is doorgegaan maar zonder medewerking van GruunRant.
 • Fietsroute : Contact nemen met Jos Van Hoofstat, Ferre Jacobs en Curt Costrop. De nieuwe route zou door de provincie kunnen opgenomen worden in de nieuwe fietskaart (feb 2017) contact deputé Rik Rötger(initiatiefnemer van de korte film over de Zuidrand)
 • Landgenoten : Deze coöperatie laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond. Koen Dogge geeft een uiteenzetting over het bio-boeren. Hij volgt een opleiding tot bio-boer na loopbaan onderbreking .Ruimte Vlaanderen moet alle landbouwgronden herbevestigen. Een bio-boer moet minimum over 2 ha kunnen beschikken. Er word gewerkt in korte keten, dus de verbruiker oogst zelf op het veld(of toch bijna)
 • Te contacteren : Vlaamse Bouwmeester, adviesraden Borsbeek en Wommelgem. Schepen Koen Paredaens (Zoersel)
 • Volgende vergadering : 8 december om 19h30.
 • Verslaggever Hugo Bogaerts

 

VERSLAG  GRUUNRANT-BESTUURSVERGADERING  08/12/2016

CC Kasteel Schoten – Zolderzaal  19h30

 

Aanwezig:  Paul Lermytte, Fernand Jacobs, , Hugo Bogaerts, Curt Costrop,

Emiel De Decker, Jef Rombouts, Koen Van Keer, Luc Melis

Afwezig/verontschuldigd : Lous Wijns, Paul Staes, Dirk Cleiren, Marlies Caeyers, Ria Geerts.

Verslag:  Fernand Jacobs

 

HOEKAKKER

 

Curt  :  Stadsproject Hoekakker omvat in totaal een 18 ha, waarvan 12 ha bebouwd, en voorziet een 2 ha stadslandbouw volgens CSA-principe (CSA = Community Supported Agriculture) in die woonwijken.

Plaatselijke actiegroep is actief tegen elke bebouwing; men wil open ruimtes laten en voorzien in “agro-forestry” waar houtkanten er voor zorgen dat predatoren van schadelijke insecten voor de landbouw vlak bij de gewassen kunnen leven en zo als een natuurlijke insectenbestrijding kunnen fungeren, een goeie manier van samengaan van natuur en landbouw. (Tip Koen :  Gent als voorbeeld stadslandbouw, lopen iets voorop.)  Vlaamse richtlijnen voorzien in hoogbouw 7 verdiepingen, maar op Hoekakker werden die reeds teruggebracht naar 4 verdiepingen.,

Paul L :  hierop aansluitend, nochtans is hoogbouw goeie zaak voor behoud open ruimte

Het boek van “omgeving” wil wijken “verduurzamen” door meer torens en hoogbouw,

Waarom ook niet meer ondergronds bouwen voor bv. cinema’s, supermarkten, …

Jef :  max. groenbehoud en natuurwaarde is onze kernvisie!

Koen :  standpunt GruunRant ook uitwerken voor ondergrondse visie

Emiel : bebouwing in de hoogte

Jef : infra in de grond

Noot :  addendum maken in onze GR-visie-tekst, punt op agenda volgende vergadering !

 

 

GR-FIETSROUTE

 

Curt, Ferre, Jos Hoofstat zijn samengekomen en hebben kleine uitbreiding uitgetekend op basis van bestaande fietsknooppunten-netwerk. Wachten op goedkeuring door Provincie.

Paul neemt dit verder op naar Bruno Peeters en Rik Rüttgers.

Curt, Ferre en Jos gaan zelf dit deel fietsen, Dirk Cleiren uitnodigen voor foto- en film-materiaal.

Een GR-fietstocht in voorjaar plannen, en plechtig event van maken met onze partners (onderschrijvers)

 

 

BOERENBOND

 

Bezoek door Paul S en Paul L

Grote mate van scepcis over natuurbehoud, men wil vooral landbouw-behoud.

Toch kwamen er logische vragen en dialoog : wat met herbestemming van landbouwgebied. Er dreigt toch reëel gevaar waar overheid niet tegen in gaat;

Bv. in Provincie Antwerpen reeds 30% bezetting door andere activiteiten dan landbouw.

 

 

STUURGROEP  Gruunrant

 

Marlies Caeyers komt naar de volgende vergaderingen

Betonstop is ook een stap in goede richting voor behoud van groene open ruimte.

Jef : is onze kerntaak !

Luc :  in witboek staat dat als landbouwgrond of boerderijen als niet gebruikt genoteerd staan dat men dan “herbestemming” mag toepassen, in de meeste gevallen draait dit uit op “bebouwing” toestaan.

 

 

INTENDANT OVERKAPPING

 

Ziet de overkapping als meerwaarde voor groene verbindingen !

Koen Van Keer: de ambitienota zal nu leiden naar een architectuurwedstrijd waarin uitdrukkelijk gesteld wordt, dat de buurt moet betrokken worden !

De politiek beseft hiervan ook de meerwaarde.

We duwen met GruunRant (samen met andere groepen) blijkbaar in de goeie richting !

We kunnen toch al spreken van kleine doorbraak met onze groen-visie in dit mobiliteitspact, dat overigens totaal een 9 miljard zal opslorpen, en daarom sterk gefaseerd zal uitgerold worden.

Koen Van Keer:  ook water moet een significante plaats krijgen !

 

 

GROENPOOL

 

Vlaams gewest erkent de moeilijke knoop bij Wommelgem-Ranst in het ENA-project en de verbreding van de E313. Afspraak wordt hierin wel voorzien (Paul L)

 

 

WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN  (vanaf 2017)

 

Een job voor onze lokale werkgroepen:

Ga samen met lokale politici, ambtenaren, adviesraden, burgers, … om woonuitbreidingsgebieden (terug?) om te zetten naar groene open ruimte.

Kunnen we niet aantonen dat door een mogelijke bebouwing, de verbindingen in GruunRant verloren zullen gaan?

Zoveel mogelijk schrappen, past in betonstop-2040-visie

Ruimtelijke planning voorziet dan bv. 3 ipv. vroeger 5 voetbalvelden.

 

 

ZELDZAME DIEREN

 

Groene corridors en ecoduct zorgen voor fauna-passages van diverse soorten

(reebok, boomkikkers, ….).  Lokale situatie wel verschillend, bv. aan Jens vragen

over Schijnvallei.

Een job voor alle werkgroepen: in kaart brengen.

Volgende vergadering bespreken we welke ‘lievelingskeuze’ we gaan maken.

 

 

GR – LOKAAL

 

Schoten – Jef  :

 • DON 15/12 afspraak GR-Werkgroep o.a. met schepen RO (Erik Block) de knelpunten bekijken binnen GR.
 • (Een job voor alle werkgroepen: welke hindernissen zijn er in de groene verbindingen in jouw district/gemeente, en naar de omliggende gemeenten/districten? Hoe kunnen we die verbeteren?  Kan dat nu (bv illegaal afgesloten pad, illegale omheining)?  Kan dat in afspraak met de eigenaars (bv maken van kleine openingen in tuinomheiningen)?  Moeten we daarvoor infrastructuurwerken afwachten?  Wanneer zijn die gepland?  Wàt kan er verbeteren?)
 • Meewerken aan ecoduct Peerdsbos-Vordenstein (wel Infrabel meekrijgen ?!)
 • Pidpa-grondgebied 60 ha groot, sommigen in gemeente denken aan plannen voor recreatie (welke vorm, opvolging, GruunRant versterken)
 • Studie Klein Schijnvallei: studente heeft eindwerk uitgesteld. Wordt vervolgd.
 • gebied Wijtschot met park. Wordt opgevolgd.

 

Milieuraad Kapellen – Paul L  :  enthousiast onthaald.

 

Hoewel er (nog) geen échte GruunRant-groepen zijn in Ekeren en Merksem, werken enkele van onze leden al samen rond de Hoekakker (zie eerste punt).  Er zal contact worden opgenomen met de lokale actiegroep, om te zien of er tot een overeenkomst kan gekomen worden.  (Dit is GruunRant op zijn best!)

 

 

 

 

VARIA

 

Beschermcomité :  bekende mensen en BV’s die op hun website/feesboek/twitter/…  zeggen dat ze achter GR staan!  Maar ook vrienden, familie, collega’s,…

Mensen en (lokale?) organisaties vragen om, via de webstek van GruunRant, de visienota mee te ondertekenen.

 

Gemeenteborden bij grenzen GruunRant met bv “Welkom in GruunRant” of ‘Wij zijn een GruunRantgemeente’,…  in alle GR-werkgroepen naar voor schuiven.  In Schoten wordt de eerste vraag gesteld, en aan college gevraagd om zulks samen met Schilde, Wijnegem en Deurne te doen.

Fietstocht GR in voorjaar:  alle gemeenten en GR-partners uitnodigen !

 

Datum volgende vergadering GruunRant

 

Donderdag  12  JANUARI 2017 te  19h30 stipt.

Zolderzaal CC kasteel Schoten  –  agenda volgt.

 

Pak jullie nieuwe agenda, en noteer zeker al de

Data van de daaropvolgende vergaderingen in 2017  GruunRant

DON  23/02/2017   19h30 tot 21h30  CC Kasteel  zolderzaal

DON  30/03/2017   19h30 tot 21h30  CC Kasteel  zolderzaal

DON  13/04/2017   19h30 tot 21h30  CC Kasteel  zolderzaal

DON  18/05/2017   19h30 tot 21h30  CC Kasteel  zolderzaal

DON  08/06/2017   19h30 tot 21h30  CC Kasteel  zolderzaal

 

VERSLAG VERGADERING GRUUNRANT VAN 12/1/2017

Aanwezigen: Paul Lermytte, Paul Staes, Jozef Rombouts, Lous Wijn, Koen Van Keer, Luc Melis, Dirk Cleiren, Eric Duponselle, Marlies Caeyers, Kurt Costrop, Hugo Bogaerts.

Verontschuldigd: Peter Baets, Herman Luyckx, Emiel De Decker.

Agenda:

1) Herbevestiging landbouwgronden:

Koen legt uit wat een “Herbevestigd Agrarisch Gebied” (HAG) juist is en wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn op het gebied “GruunRant”. Marlies (Boerenbond) deelt de bezorgdheden mede van de landbouwers, in het bijzonder omtrent mogelijk verlies van landbouwgronden. De vergadering stelt dat er in GruunRant plaats is voor natuur, sport, recreatie, parken,…en ook voor landbouw. Er is eigenlijk geen tegenstelling, gezien er op dit ogenblik, voor zover bekend, geen HAG gebieden aanwezig zijn in GruunRant.

2) Tweede persmoment: op voorstel van Koen, wordt beslist om dit persmoment te organiseren samen met het plaatshebben van de eerste “GruunRant” fietstocht. Hij zal dan instaan voor het samenroepen van de pers.

3) Zoersel: Paul L heeft GruunRant voorgesteld aan het gemeentebestuur.

4) Fietsroute: de praktische uitwerking ervan, is nog verder af te spreken met de deputé Rik Röttger. Inmiddels zouden plaatselijke foto’s kunnen genomen worden om te gebruiken in de brochure van de fietstocht. Dirk + Kurt + Ferre zullen de verdere stappen hieromtrent ondernemen.

5) BBL: indien er ideeën zouden zijn die in aanmerking komen om deel te nemen aan het project “growfunding” van BBL, dienen deze voor 5/2 gemeld te worden aan Paul L.

6) Hugo deelt mede dat er tussen de verschillende partijen een minnelijk akkoord werd bereikt voor het behoud van het natuurgebied op de site van de voormalige skipiste Casablanca te Schoten.

7) Schoten: Dirk legt uit wat de stand van zaken is in de mogelijke aanleg van een eco-verbinding over het Albertkanaal, tesamen met de bouw van een nieuwe Hoogmolenbrug.

8) Borden voor fietsroute in Schoten. Schoten wil nog afwachten; vindt het te vroeg wegens nog niet bekend bij de bevolking van Schoten.

9) Dirk : De kaarten voor Schilde verder uitwerken, ook Zoersel met uitbreiding GruunRant.Plan om uit te breiden tot 5 km voorbij grens GR.

10) Lous : Deurne-Zuid: aan de Van Strydoncklaan zijn 24 woningen gepland .Het gebied tussen Deurne en Wommelgem: geen toegang via gewestweg is mogelijk. De Koude Beek zal geen voldoende afwatering hebben.  Welke acties ?

11) Erik: op 24 januari heeft GreenPlease(Schilde) een vergadering. De knelpunten zullen vastgelegd worden; er is reeds een samenwerking met Schoten via de werkgroep Klein Schijn.

12) Kurt : vergadering gehad  met schepen Van Reusel (Ekeren) over stadslandbouw op Hoekakker. Het plaatselijk actiecomité wil geen sociale woningbouw. Transitie Ekeren wil ook landbouw.

13) Dirk : stelt voor om een jaarlijkse publieke vergadering te houden waarop de werking wordt toegelicht.

14) Paul Lermytte stelt voor om per vergadering een bepaald thema of aandachtspunt uit de diepen. De lokale groepen moeten problemen van hun regio melden zodat die grondig kunnen besproken worden op de vergadering.

15) Volgende vergadering : 23 februari 2017 te 19.30 u.

GRUUNRANT : VERSLAG VERGADERING VAN 23 februari 2017

Aanwezig : Marlies Caeyers ,Simonne Michielsen, Paul Lermytte, Paul Staes, Koen Van Keer, Eric Duponselle, Luc Melis, Emiel De Decker, Kurt Costrop, Jozef Rombouts, Herman Luyckx.

Verontschuldigd : Soraja Candido( Bbl), Lous Wijn, Koen Dogge (stadslandbouw)

Verslag : Hugo Bogaerts

 • Koen geeft toelichting over het persmoment van 14 mei 2017. Wie uitnodigen  BVs, ondertekenaars Charter(nog nieuwe zoeken).Timing : Pers om 13h30, fietstocht om 14h30. Folder met toelichting GruunRant en fietsroute is beschikbaar op de startplaats. Ook overschrijvingsformulier inlassen voor steunende leden, of milde schenkers.  De route zal de knooppunten volgen.  Voorstel om ook de  fietstocht te kunnen starten in de voormiddag met tijdige terugkomst  om 13h30 om het persmoment bij te wonen.
 • Paul L heeft via Toerisme Provincie Antwerpen een bespreking met Eveline Sierens over het GruunRant fietspad en bijhorend plan en folder.(14 mei is niet haalbaar)
 • A 102 : Ringland spreekt ook over geboorde tunnel, de studie van het Vlaams Verkeerscentrum die het nut aantoont van de TUNNEL DOORGAAND VERKEER wordt afgewacht (de rand krijgt nu het doorgaand en gevaarlijk havenverkeer te verwerken) Het idee van de A102 wordt ondersteund door de drie burgerbewegingen, GEEN actiegroepen, we moeten aandringen om mee aan de onderhandelingstafel te zitten.
 • Marlies zal tegen volgende vergadering info verzamelen over de landbouwgebieden.
 • Jef meldt dat een vereniging van natuurvrienden met een handicap het gebied van de A 102 willen bezoeken. Voorzien op 29 april om 13h30.
 • Miel vraagt hoeveel een wijkvereniging zou moeten bijdragen(zie verder Centen)
 • Herman, licht de behandeling van de trage wegen toe in Wijnegem. In Ertbrugge wordt de Muggenlei afgesloten om het gebied verkeersarm te maken.
 • Koen geeft uitleg bij Turnhoutsepoort en Rivierenhof, Natuurpunt zal het beheer overnemen van het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Eric meldt dat GreenPleace een Houthakkersfeest inricht op 28 maart rond het thema Trage Wegen. Eric zal met Paul L contact zoeken met het gemeentebestuur om GruunRant toe te lichten.
 • Paul Staes woonde de klimaatavond bij te Schoten, waarop de Vlaamse Bouwmeester, architect Leo Van Broeck zijn visie uiteenzette over het nieuwe wonen, en zich uitsprak tegen asociale actiecomités.
 • Kurt licht de acties van Transitie Merksem toe aan de Slachthuislaan en de brug van ‘Den Azijn’. De overkappings- intendant Alexander D’Hooghe geeft een uiteenzetting aan buurtwerkers en bedrijfsleiders over de plannen. Transitie Kapellen werkt verder aan het concept stadslandbouw. Op Distelhoek was een skatingpiste gepland van 800 m in beton. Na overleg met de Stad Antwerpen en de buurt is het plan afgevoerd.
 • Paul L , District Deurne koopt een oude fabriek en richt er een groene zone in .

 

 • Na de rondvraag de Agenda.
 • Centen, om te besparen moeten vanaf nu de leden het ‘gelag’ betalen uit eigen beurs Na rondvraag zijn de leden akkoord. RdV krijgt voor het huidige werkingsjaar geen subsidies meer. Alleen projectsubsidies zijn mogelijk. Er zou een standaarddossier moeten opgesteld worden, zodat wij onmiddellijk kunnen inpikken om een aanvraag in te dienen. Cofinanciering is aan te vragen bij BBl, het regionaal Landschap De Voorkempen, Provincie Antwerpen, de betrokken Antwerpse Districten Vraag van Emiel, is er een aparte bijdrage voorzien voor verenigingen zoals bv. Wijkvereniging Donk te Schoten. Eric geeft inzage in de het bijdragesysteem van GreenPleace. De meningen zijn verdeeld een bijdrage zou min. 15 euro moeten zijn. Steunende verenigingen mogen meer bijdragen. In Rdv zal een aparte rekening LIDGELDEN GRUUNRANT gehouden worden. De uitgaven voor GruunRant zullen afzonderlijk geboekt worden.
 • Steunbetuigingen : aanschrijven van de politieke partijen van de ‘deelnemende gemeenten’ , raadsleden, schepenen en ook de partijvoorzitters.
 • Red de Voorkempen : denkdag op 25 maart van 9h tot 13 h. Uitnodiging met locatie volgt nog.
 • Volgende vergadering : Donderdag 30 maart van 19h30 TOT 21h00, in de torenzaal van het kasteel van Schoten. Op verzoek van enkele leden, nieuw uur einde vergadering nl. 21.00 h
GRUUNRANT

 

VERSLAG VERGADERING VAN 30 maart 2017

 

Aanwezig : Marlies Caeyers, Lous Wijn, Paul Staes, Paul Lermytte ,Koen Van Keer, Luc Melis, Emiel De Decker, Kurt Costrop, Jozef Rombouts, Dirk Cleiren, Ferre Jacobs, Erik Liekens, Paul Braeckmans.

Verontschuldigd: Willy Ibens, Herman Luyckx, Lous Wijn, Jens Verwaerde

Verslag : Hugo Bogaerts

Agenda :

 • Verslag vorige vergadering : Geen opmerkingen.
 • Kasverslag : Hugo deelt mede dat er via RdV 280 euro is gestort.
 • Fietstocht van 14 mei : Koen en Kurt geven een toelichting. Volgens Dirk opent deze fietstocht nog tal van initiatieven rond GruunRant, de fietstocht van 17, 24 en 47 km is de GRUUNRIT. Dirk hoopt dat tegen 14 mei de Provinciale diensten een folder over de fietsroute zal klaar hebben(5.000 ex) De folder zal ook via het toeristisch netwerk van de Provincie verspreid worden, de werkgroep volgt op (Dirk, Koen, Jos en Ferre). Jens Verwaerde heeft een FaceBook-pagina  geopend, maar er moet nog een tweede beheerder zijn, Erik wil dit opnemen.
 • Persmoment op 14 mei, Koen zorgt voor de uitnodigingen, de STEUNBETUIGING zal live ondertekend worden door mandatarissen en BVs. Er zal een fotoreportage getoond worden over GruunRant (Dirk)
 • Er werd een kaart samengesteld over de zonevreemde bossen (ZVB) in GruunRant. Hierbij hoort een analyse tot aanpak van de ZVB. Dit werkstuk komt tot de conclusie dat 500 ha bossen in GruunRant bedreigd zijn. We spreken over harde bestemmingen (377 ha) en zachte bestemmingen (132 ha). De opdracht is om samen met de betrokken gemeentebesturen en de werkgroepen in deze gemeenten te onderzoeken, wat kan gedaan worden om deze bossen te beschermen (zie hiervoor ook de analyse) Marlies (Boerenbond) is voorzichtig in deze materie en kan spijtig genoeg niet meer aanwezig zijn op onze vergaderingen. We zullen proberen deze kaart op te splitsen per gemeente, zodat ze door de lokale werkgroepen als werkkaart kan gebruikt worden.  Voorstel: iedere lokale werkgroep/adviesraad neemt contact op met de bevoegde Schepen, om de bestemming van zoveel mogelijk zonevreemde bossen te wijzigen naar bosgebied.  We krijgen hier een énige kans.  Als de bossen verdwijnen, is het uiteraard te laat. (bv De List en de Zeurt)
 • Lokale werkgroepen. Ekeren : Erik Liekens. Schoten : Jef, Paul Staes, Emiel. Merksem : Kurt. Deurne Wijnegem, Wommelgem en Schilde moeten nog kandidaten zoeken (Paul Lermytte)
 • Paul Lermytte woonde een uiteenzetting bij over zonevreemde bossen en woonuitbreidingsgebieden (WUG). De uitbreiding van de bevolking loopt tot 2030 en zou dan stagneren. Hoe tot inbreiding komen ?
 • Oosterweel, overkapping ring, A 102, R 11bis, tweede havenspoor : Jef geeft uitleg over de besprekingen van de werkgroep Schoten. Een voorstel om de A 102 en de treintunnel moeten in een geboorde schacht. Door de werken samen uit te voeren kan bespaard worden op de installatie van de tunnelboormachine. De burgemeester van Schoten heeft op de ad hoc vergadering voor dit voorstel voorgesteld de kar te trekken. Een uitgebreid voorstel zal toegelicht worden aan het grote publiek op bijv. een “GruunRant festival”. De ondertunneling van het spoor lost meteen het probleem van het vertakkingscomplex Oude Landen ( Ekeren) op. De spoorbermen van 13 m hoog zouden kunnen vervallen. RdV had ook al verzet aangetekend tegen de stedenbouwkundige vergunning. De RvVB heeft de vergunning vernietigd.

Er bestaan twee tracés, een ervan volgt de E 313, tweede oplossing voor Infrabel(NMBS) boortunnel van Lier naar Schoten van 16 km.

 • GruunRant standpunt over A 102 : Paul L geeft toelichtingen over de contacten met de intendant en vergadering in Horta met de aktiegroepen. Op een vraag uit het publiek verklaarde Peter Vermeulen dat het in het voorstel van de aktiegroepen om tunnels gaat. Er is uitdrukkelijk gevraagd dat GruunRant ook op alle vergaderingen wordt uitgenodigd. Peter Vermeulen (Ringland) zal gecontacteerd worden over een samenwerking rond de BOORTUNNELS. GruunRant wil versterking van het groen op het dak van de A 102, als die er al komt.  Er dient over gewaakt dat een eventuele verlaging van de grondwatertafel de bestaande bossen niet aantast.
 • Naambekendheid GruunRant : Paul L gaat voorstelling doen bij de vereniging van ruimtelijke planners. Jef zal een wandeling organiseren voor rolstoelgebruikers door het gebied GruunRant.. Van de BVs die gecontacteerd zijn is er weinig reactie.
 • Volgende vergadering op 13 april in het kasteel om 19h30.